Kekkonen ja leirit

 

 Urho Kekkonen kannatti keskitysleirejä romaneille

Natsisaksan holokaustissa tapettiin arviolta 250 000 romania juutalaisten rinnalla. Tämä romanien kansanmurha usein unohdetaan natsien rikoksista kerrottaessa.

 

Siksi tänään 24.2. Helsingin Sanomien julkaisema tieto siitä, että myös Urho Kekkonen oli hengessä mukana vaatimassa keskitysleirejä romaneille, oli hämmentävä.

HS Kimmo Oksanen:

-- Mut­ta mi­nul­le ai­na­kin oli uu­ti­nen, et­tä hän oli hen­ges­sä vah­vas­ti mu­ka­na, kun vii­me so­tien ai­koi­hin hank­keil­la oli kes­ki­tys­lei­re­jä ro­ma­neil­le.

Siir­to­väen huol­lon kes­kuk­sen tar­moa uh­ku­nut joh­ta­ja Kek­ko­nen kir­joit­ti Pek­ka Peit­si -ni­mi­mer­kil­lä Suo­men Ku­va­leh­des­sä, kuin­ka ro­ma­nit ovat ryh­mä työ­tä vie­rok­su­via, toi­met­to­mi­na kier­te­le­viä jouk­kioi­ta, jo­ka "muo­dos­taa räi­keän epä­soin­nun sii­nä työn ja pon­nis­tuk­sen soi­tos­sa, jo­ta maa on tul­vil­laan".

 

Helsingin Sanomien väitteet Kekkosen keskitysleirinäkemyksistä tuotiin esiin artikkelissa, jossa arvioitiin Romanien Ruotsi-Suomeen tulon 500-vuotispäivän kunniaksi julkaistun kokoomateoksen: Suo­men ro­ma­nien his­to­ria. Toim. Pa­nu Pul­ma. SKS. 

http://mikkoahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133703-hs-urho-kekkonen-kannatti-keskitysleireja-romaneille

 

Näkökulma: Heinäveden leiri oli vain yksi monista

Julkisuudessa kauhisteltu Heinäveden työleiri oli vain luoto työleirien saaristossa, kirjoittaa jatkosodan aikaisesta työleirijärjestelmästä tieteellistä tutkimusta tekevä Ylen toimittaja Pekka Niiranen. Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan ollut mistään keskitysleirijärjestelmästä.

https://yle.fi/uutiset/3-7949312?utm_source=facebook-share&utm_medium=social

 
 

Romanit olivat pitkään lainsuojattomia.

"1600-luvun Ruotsi-Suomessa romanin sai teloittaa tavattaessa ilman oikeudenkäyntiä. 1800-luvulla jumalattomina pidettyihin mustalaisiin alettiin iskostaa evankeliumia. Pohjalainen maallikkosaarnaaja Oskari Jalkio perusti tehtävää varten Mustalaislähetyksen vuonna 1906.

Nykyisin paikan nimi on käännetty romanikieliseksi eli Romano Missio. Käännytystyön tuloksena useat romanit saivat uskonnollisen herätyksen.

Lähihistoria ei ole ollut juuri lempeämpi.

Vuonna 1942 tuleva presidentti Urho Kekkonen, silloinen sisäministeriön alaisen ”Siirtoväen huollon keskuksen” johtaja, kirjoitti Suomen Kuvalehteen nimimerkillä Pekka Peitsi, että romanit ovat ryhmä työtä vieroksuvia, toimettomina kierteleviä joukkioita, joka muodostaa räikeän epäsoinnun siinä työn ja ponnistuksen soitossa, jota maa on tulvillaan. "

Ikävä kyllä, tämä ajatus ELÄÄ nyky yhteiskunnassa edelleenkin sitkeästi kaikista romaneista. Vaikkakin nykyään romanit tekevät työtä siinä missä pääväestökin jos saa siihen vain tilaisuuden.

"Kekkonen aloitti hankkeen, jonka tavoitteena oli romanien pakkotyöllistäminen.

Vuonna 1943 eduskunta hyväksyi erikoistyöleirilain, joka käytännössä tarkoitti romanien pakkotyöleirejä.

Sellainen perustettiin Lappajärvelle. Pian leirin johdossa havaittiin, että viisi päivää syömättä ollut romani teki metsätöitä tehokkaammin kuin kylläinen romani."

Raaka on ollut silloin romanipolitiikka ja liekö yksi syy sille miksi on niin vaikea edelleen luoda avointa suhdetta yhteiskunnassa.

"Seuraavaksi valtio huolestui romanilasten ”hengellisestä ja taloudellisesta rappiotilasta ja turmiollisesta heimohaitasta”.

Arvioiden mukaan joka toinen romanilapsi asui 1950–80-lukujen aikana lastenkodissa ainakin jonkin aikaa. Lapset eristettiin vanhemmistaan, ja heitä painostettiin hylkäämään oma kulttuurinsa."

Tätä "huolta" ollaan HERÄTTÄMÄSSÄ uudestaan romanijärjestöjen ja heidän kanssa yhteistyötä tekevien viranomaisten kanssa rinnatusten.

"Romanit elivät pääosin leireissä 1970-luvulle asti.

He muuttivat lähiöihin samoihin aikoihin, kun pääväestö laittoi lehmänsä lihoiksi ja pestautui kaupunkien tehtaisiin. 
Samalla hiipuivat romaneiden perinteiset ammatit: hevoslääkitsijä, kattilanpaikkaaja, romustaja ja pitsikauppias. Heistä tuli hevoskauppiaita ja ravivalmentajia, automyyjiä – tai työttömiä.

Suomen romanien historia -antologian toimittanut tutkija Panu Pulma kertoo, että monisatavuotinen asema marginaaliin työnnettynä ryhmänä aiheutti kierteen: romanit ovat joutuneet elättämään itsensä laittomillakin keinoilla, tai ainakin yhteiskunnan harmaalla alueella. ”Marginaalissa kierre jatkuu”, Pulma sanoo.

Ensimmäinen romanien syrjinnän kieltävä laki astui voimaan vasta 1970-luvun lopulla.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan romanit ovat silti edelleen keskimäärin heikommassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa kuin muut suomalaiset.

Kuten kaikki tiedämme niin syrjintä eristää ja se vähentää luottamusta yhteiskunnan instituutioihin."

Monikaan ei tiennyt tätä Urho Kekkosesta.

Eikä moni ymmärrä laisinkaan MITEN tämä nykyinen "romanipolitiikka" ja KAIKKI tutkimukset tulee vaikuttamaan meihin koko romaniväestöön.

https://yle.fi/uutiset/3-7949312…

http://mikkoahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133703-hs-urho-k…

 

Tässä kirjoitusta tuolta ajalta.

 

"Työhön, työhön, sanoi Lapatossu!

Jotta kansallinen yksimielisyytemme säilyisi ja vahvistuisi, on ikäänkuin yhteisestä sanattomasta sopimuksesta kaihdettu vähemmistökansallisuuksista puhumista. Tämä on ollut oikein. Mutta yksimielisyydenkin aikana saattaa eteen paiskautua asia, joka lopettaa vaikenemisen.
Mustalaiset ovat meillä onneton kansansirpale, joka on säilyttänyt kansallisen erikoislaatunsa sulautumatta suomalaiseen ympäristöönsä. Hevoskauppiaina, ennustelijoina ja hyödyllistä työtä tekemättöminä kiertolaisina he rauhan aikana viettävät vuotensa. He olivat muutamin seuduin kiusallinen maanvaiva, sallittu vain sen vuoksi, että vaiva näytti välttämättömältä. Mutta oli alueita, joissa mustalaisilla ei ollut tosiasiallista liikkumisoikeutta, kansan voimakas asennoituminen heitä vastaan esti heidän pesiytymisensä näille seuduille. Totuuden nimessä on kuitenkin sanottava, että mustalaisten joukossa on ollut kunnollistakin väkeä, perheitä, jotka ovat sijoittuneet omalle tilalleen maata viljelemään, käsityöläisiä, jotka ovat saaneet kiinteän kotipaikan, jne. Mutta se yleiskäsitys, mikä meillä on mustalaisista, levoton, yhteiskunnalle hyödytön kiertolaisryhmä, pitää kyllä poikkeuksista huolimatta kutinsa.
Rauhan vuosina Suomi oli niin rikas ja kehittyvä maa, että meillä oli varaa pitää tuollainen muutaman tuhannen hengen kiusallinen erikoisuus. Nekin, jotka mustalaisia vähiten sietivät, ikäänkuin apaattisina arvelivat, että tällainen kuuluu suomalaisen yhteiskunnan lailliseen menoon. Sananvapaus, yhdistymisvapaus, oleskeluvapaus jne. Mustalaiset muodostivat yhteiskunnassa ikäänkuin instituutin, jotenkin samaan tapaan kuin kuljeskelevat munkkikunnat katolisissa maissa, tosin epävirallisen, tai oikeastaan aivan virattoman, mutta kuitenkin sallitun.
Yleisempi kärsimättömyys tätä suomalaisille oloille vierasta mustalaislaitosta vastaan pääsi esille jo Moskovan välirauhan jälkeen. Karjalan väestön mukana tulivat pelastuneeseen Suomeen myös Karjalan mustalaiset. He ryhtyivät majailemaan niissä kunnissa, joihin heidän entisen kiertelykuntansa asukkaat olivat sijoitetut. Kun hevoskaupat, povaaminen ja pienet `kanaljavikkelyydet` eivät turvanneet enää toimeentuloa, oli valtion heidät elätettävä. Ja heidät oli pidettävä niissä kunnissa, joiden alueille heidät oli karjalaisen `kotipaikan` perusteella sijoitettu. Mutta paikalliset asukkaat eivät nähneet tätä mustalaisasutuksen lisääntymistä suopein mielin. Ehkäpä juuri mustalaiset enensivät eräältä osalta sitä penseyttä, jota siirtoväkeä kohtaan aikoinaan joissakin osissa maata tunnettiin.
Minkälainen tilanne on nyt? Karjalaan on päästetty palaamaan vain työkuntoinen väestö. Niiden joukossa lienee tuskin yhtäkään mustalaista. Ja kun kohta enemmät puolet siirtoväestä on palannut Karjalaan, näyttäytyy tänne jäänyt mustalaisaines ikäänkuin kaksinkertaisena. Kun mustalaiset luonteensa ja tottumuksiensa mukaan edelleenkin kuljeskelevat suurissa laumoissa, miehet roimasaappaissa ja lierilakissa, kirjava huivi kaulassa, naiset liehuvissa hameissa ja epälukuinen, likainen lapsikatras sylissä ja helmoissa, niin erottautuu mustalaisaines sitäkin selvemmin. Silloin kun maan nuorempi miesväki on siellä jossakin ja muu väki tiukasti töissä, muodostaa toimettomana kiertelevä mustalaisjoukkio räikeän epäsoinnun siinä työn ja ponnistuksen soitossa, jota maa nyt on tulvillaan.
Maassa on työvoimasta puutetta. Työvoimalautakunnat ja monet muut viranomaiset itkevät verta, kun tarvittavaa työvoimaa ei ole saatavissa. Ja kuitenkin meillä on varaa edelleenkin sallia parhaassa työiässä olevien mustalaisten kierrellä kylästä kylään, täyttää junien asiallisilla matkoilla olevista muutenkin täysinäiset osastot ja aiheuttaa mieliharmia niiden parissa, jotka otsansa hiessä koettavat turvata ensi talven leivän.
Tähän voidaan sanoa, että ei muutama tuhat mustalaista, vaikka heille pantaisiinkin kuokka käteen, voi ratkaista meidän työpulmaamme. Heistä ei ole tähänastisten elämäntapojensa takia hyödylliseen työhön.
Saattaa olla tällaisessa puheessa perääkin. Mutta yksistään periaatteen kannalta on vallan käsittämätöntä, jos meillä vanhojen tottumusten voimasta sallitaan toimettomien ihmisten kaikille näkyvän joukkion jatkaa tällaisena aikana suorastaan yhteiskunnanvastaiseksi katsottavaa maankiertämistä. Vaikkapa mustalaisten pakottaminen aloilleen ja työhön ei muussa suhteessa aiheuttaisikaan sanottavaa hyötyä, koituisi siitä maan työtätekeville kansalaisille ainakin se hyöty, että mustalaissakit eivät häiritsisi heitä työnteossaan. Meneehän siinä peltomieheltä hetki manaamiseenkin, kun rähisevä mustalaislauma kulkee ohi maantietä pitkin.
Mutta jos mustalaiskysymyksen järjestämiseen aiotaan ryhtyä, ei tule apua siitä, että lähetetään kunnallisille lautakunnille kiertokirje, jossa vaikkapa tiukastikin sanotaan: mustalaiset töihin. Sillä paikallisin voimin on romaaneille vaikea löytää lakia. Ja kuka mustalaiskatraan ottaa töihinsä? Kyllä siinä tarvitaan aivan erikoislaatuisia järjestelyjä. Esim. sellainen, että kaikki ne maan mustalaiset, joilla ei ole vakinaista ammattia ja asuinpaikkaa, koottaisiin työleireille, joilla heidät pantaisiin tekemään työtä omaksi hyväkseen. Työleirit olisi sijoitettava sitä silmälläpitäen, että myöhemmin voitaisiin mustalaisille niiden läheisyydestä varata yhtenäinen asuma-alue, jolla he saisivat itselleen asutustilat tai muun pysyväisen asuinpaikan. Tämä tietäisi mustalaiskysymyksen kokonaisratkaisua, josta olisi pysyvä hyöty tulevaisuudessakin. Kyllä meillä on maassa sen verran vapaata aluetta, että tällainen järjestely kävisi mahdolliseksi. Ajankohta mustalaisvaivan lopettamiseksi ei koskaan ole sopivampi kuin nyt. Ja loppujen lopuksi: tästä toimenpiteestä aiheutuu eniten hyötyä sittenkin mustalaisille itselleen, sillä mitä pitemmälle heidän kuljeskelevan elämänsä lopettaminen lykkäytyy, sen vaikeampi tuo leikkaus heille on. Voidaan näet pitää selvänä, että mikään kurinalainen yhteiskunta ei ajan mittaan voi sallia keskuudessaan ainesta, joka muodostaa parhaimmassakin tapauksessa yhteiskunnalle hyödyttömän ihmisryhmän. Tällöin on muistettava, että mustalaiset eivät itsessään manifestoi mitään aatetta.
Konsulit, toimeen siis vain!
Mutta ennenkuin nimimerkki piirretään tämän alle, on tarpeen sanoa, että edellä oleva kiivastelu ei ole kirjoitettu missään mustalaisvihassa. Jos siinä vihaa on, on se hyödyllistä vihaa toimettomuutta ja maankiertolaisuutta vastaan. Sekä sitä väärää humanismia vastaan, joka puolustelee moistakin.

23.9.1942."

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/8226/T...

Onkohan tämä sitten itsensä Pekka Peitsen kirjoittama eli Urho Kekkosen?

 

Nyt on VUOSI 2018 eli tästä kirjoituksesta on kulunut aikaa 76 vuotta, mutta mieti mikä on muuttunut ja miten.

Tätä jään itsekin pohdiskelemaan....

Romanit jakoivat juutalaisten kohtalon toisen maailmansodan vainoissa. Myös Suomessa romanien sotien aikaisessa kohtelussa voi nähdä natsi-ideologian piirteitä.

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/04/16/suomen-romanien-tuntematon-sota

 Julmaa Suomen HISTORIAA

 

SUOMEN HISTORIAA
ja kuka
Sanoo
Ettei
Tämä
Voi
Toistua?

 

Saksalaiset loivat rotupuhtauden vaalimiseksi eugeniikkaohjelman.

 

Kaikkihan me muistamme hyväntekijämme Arvo Ylpön...

 

Lauri ”Tahko” Pihkala taas tunnetaan rehtinä urheilumiehenä...

 

Jean Sibeliuskaan ei kaipaa enempää esittelyjä.

 

MUTTA

 

Herroilla on muuan yhdistävä piirre, jota virallinen historiankirjoitus ei tunnu muistavan kuin vaivoin. Muistelemme sitä sitten näin epävirallisesti.

Korkeimmalla olivat arjalaiset ja erityisesti pohjoismais-germaaniset rodut - sikäli kuin rodun käsitettä voi eri ihmisryhmien välillä soveltaakaan.

 

Saksan rotuoppi vetosi pohjoisen ulottuvuutensa ja Suomen läheisten Saksan-suhteiden vuoksi myös suomalaisiin.

http://mita-olisi-tutkittava.blogspot.fi/2008/09/lapsuuden-sankareille.html?m=1

 

Romanien ja saamelaisten kokemukset, ja erityisesti Suomen valtion heihin kohdistama sorto, siivotaan pois Suomen historiasta.

 

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/puhtaaksi-pesty-lastenkoti-romanien-ja-saamelaisten-sorto-siivotaan-pois-suomen-historiasta

 

Kuinka moni on tiennyt tämän??

 

"Tanska ja Norja ovat jo aiemmin vuosina 2013 ja 2014 tunnustaneet joukkojensa osallisuuden juutalaisten tappamiseen."

Suomikin??? Kyllä myös Suomi

Suomi tekee selvityksen:

Murhasivatko suomalaiset SS-miehet juutalaisia toisessa maailmansodassa? - ”...päivänvaloon tuomani todisteet viittaavat vahvasti siihen”

Natsirikollisia jäljittävän Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja lähestyi presidentti Niinistöä kirjeellä. Valtioneuvoston kanslia on tilannut riippumattoman selvityksen suomalaisten SS-sotilaiden osallisuudesta holokaustiin.

https://m.iltalehti.fi/kotimaa/201801252200694367_u0.shtml

 

Mitä tulee mieleen?


Miksi ei voi luottaa täydellisesti edes 600 vuoden maassa olon jälkeenkään?


Siksi koska HISTORIA puhuu puolestaan.

"Rodunjalostuslaitoksen piti kortistoida koko kansa.

Suomalaiset olisi luokiteltu älykkyystestien perusteella.

Kortistoon oli tarkoitus rekisteröidä kaikki poikkeavat kuten perinnöllisiä tauteja sairastavat, alkoholistit, vajaamieliset ja rikolliset.

Heihin olisi sen jälkeen kohdistettu "ennakollisia ehkäisytoimenpiteitä".

LUKEKAA
Osa on kirjoitettu Saksan kielellä, mutta jokaiseen kohta löytyy suomeksi käänettynä.

 

SUOMEN VAIETTU HISTORIA

 

"Rodunjalostuslaitosta perustaessaan suomalaiset hakivat neuvoja täältä Saksasta, yhdestä alan johtavista tutkimuslaitoksista: Kaiser Wilhelm Institutista. Sitä johti professori Verschuer, joka tarjosikin suomalaisille auliisti neuvojaan. Verschuer toimi muuten hyvin tiiviissä yhteistyössä tohtori Mengelen kanssa, johon on henkilöitynyt koko natsilääketieteen julmuus."

Historia voi toistaa itseään.

Seuratkaa vain nykypäivän uutisia niin näette yhtäläisyyden.

Vammaisten murhaamista sanottiin eutanasiaksi; hyväksi kuolemaksi. Todisteltiin, että uhrien elämä ei ollut elämisen arvoista.

Hoitoon sopimattomat, parantumattomasti sairaat ja vammaiset eroteltiin muista; heitä säilöttiin mahdollisimman pienin kustannuksin ja viime kädessä surmattiin.

"Tässä on Suomen psykiatrian kehto, Heidelberg Etelä-Saksassa. Romanttinen maisema kätki vuosikymmenet kammottavan salaisuuden.

Speak: 1940-luvulla täällä tehtiin lääketieteellisiä kokeita, joissa koe-eläiminä käytettiin vammaisia lapsia. Koesarjojen päätteeksi lapset surmattiin kylmäverisesti ja aivot irrotettiin tutkimuksiin."

 

Jhttps://yle.fi/aihe/artikkeli/1998/09/07/laaketieteen-musta-historia-osa-i-kasikirjoitus?utm_source=facebook-share&utm_medium=socialulmaa

 

Suomen HISTORIAA, olemmeko ajautumassa tähän uudestaan?

 

Vangit kertovat, että leirin lääkärin Matti Walleniuksen ollessa läsnä teloituksissa, vankeja ei saanut ampua päähän, koska lääkäri leikkasi päät talteen ja teki niillä tieteellistä tutkimusta.

– Eräs italialainen vankilalääkäri oli tutkinut kuolleiden rikollisten kalloja ja oli omasta mielestään täysin pätevästi osoittanut, että kallon muodosta voitiin päätellä, minkälaisen rikoksen ihminen teki. Ilmeisesti Wallenius halusi tehdä saman tyypistä tutkimusta, tutkija arvelee.

https://yle.fi/uutiset/3-10120009?origin=rss

 

Rotuopista rotumystiikkaan


Saksalaisen veren puhtautta vaalimaan tarvittiin myös tieteen apua. Tiede kaikissa muodoissaan puettiin kansallissosialistiseen pakkopaitaan todistamaan arjalaisen rodun ylivertaisuutta ja juutalaisten sille aiheuttamaa uhkaa.

Natsien toiveista huolimatta erityisesti luonnontieteilijät joutuivat umpikujaan todistellessaan rotuteorioita oikeiksi. Nopeasti todistamisen taakka siirtyikin yhteiskuntatieteilijöille ja humanisteille.

Rotuoppi muuttui rotumystiikaksi, jossa Führerin tai natsipuolueen kanta ratkaisi, jos tieteen tulokset osoittautuivat ristiriitaisiksi. Tieteellisen metodin rotumystiikan toteuttamiseksi natsit löysivät eugeniikasta, 1800-luvun lopulla kehitetystä valikoivasta rodunjalostuksesta.

 

Eugeniikkaa oli kahdenlaista: hyvien yksilöiden lisääntymistä kannustavaa positiivista ja omalle rodulle haitallisen aineksen eliminoivaa negatiivista. Saksassa huomio kohdistui negatiiviseen.Jo vuonna 1933 sterilointilaki antoi lääkäreille laajat oikeudet steriloida potilaan ilman tämän suostumusta. Pian viranomaistahot laskivat, että 5–30 prosenttia Saksan väestöstä pitää steriloida rotuhygienian nimissä. 1930-luvun kuluessa lain nojalla steriloitiin 300 000 saksalaista. Ensimmäiset uhrit olivat romaneja, vankeja ja prostituoituja.

https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/holokausti_miten_natsit_loivat_helvetin

 

Suomen vaiettu historia

"Lahden sotavankileirillä Hennalassa tehtiin vuonna 1918 Suomen suurin naismurha. Teloitettuja oli 216 ja nuorimmat teloittajat olivat vain 14-vuotiaita poikia, kertoo tutkija Marjo Liukkonen."

https://m.iltalehti.fi/kotimaa/201803172200819035_u0.shtml

 

Kohtalon sinetti


Holokausti-kirjan mukaan juutalaisten luovutuksen käännekohdaksi muodostui se, kun Valpon uudeksi päälliköksi nimitettiin juutalaisvastainen varatuomari Arno Anthoni. Hän käynnisti läheisen yhteistyön Saksan salaisen poliisin Gestapon kanssa. Anthoni jatkoi karkotusasian ajamista presidentiltä saamiensa laajojen valtuuksien nojalla.

Valpon tuore päällikkö yritti pitää luovutukset salassa, mutta tieto vuoti julkisuuteen. Muun muassa Helsingin Sanomat kritisoi pääkirjoituksessaan luovutuksia. Asiasta syntyi myös poliittinen arvovaltataistelu. SDP:n ministerit Tanner ja Fagerholm ilmoittivat eroavansa hallituksesta, mikäli karkotukset toteutuisivat. Tanner myös puuttui sisäasiainministeri Toivo Horellin (kok) toimivaltaan ja yritti lykätä luovutuksia, mistä Horelli Holokausti-kirjan mukaan raivostui.

https://m.iltalehti.fi/uutiset/2010101412520235_uu.shtml

Nyt on olemassa erilaisia
"ROMANIPOLIITTISIA OHJELMIA "
kaaleille ja kaaleitten nimissä.

Kaikki TUTKIMUKSET eivät ole hyväksi, ei vaikka niiden nimissä luvataan meille PAREMPAA palvelua.

Me SUOMEN ROMANIT asumme sitten Suomessa tahi Ruotsissa saamme kaikkia palveluita, koska perustuslaki ja yhdenvertaisuus laki sanoo näin.
Emme tarvitse romanipoliittisia "ohjelmia" tutkimuksiin, joista emme tiedä mihin niitä "tuloksia" käytetään myöhemmin.

Olkaamme tarkoinna mihin osallistumme sillä...

Turha luulla ettei tätä ole tehty Suomessakin

https://www.seurakuntalainen.fi/…/kirkkokin-rekisteroi-rom…/

http://yle.fi/uutiset/3-6849267

Dagens Nyheterin mukaan Ruotsin poliisi on kerännyt 4000 nimen salaisen rekisterin Ruotsin romaneista. Asian paljasti sunnuntain Dagens Nyheter. Vielä sunnuntaina poliisi kiisti rekisterin olemassaolon, mutta maanantaina Skoonen poliisin tiedottaja tunnusti rekisterin olemassaolon. Rekisteriin kuuluu romaneita koko maasta. Osa heistä on luultavasti jo kuollut, kuten henkilö, joka syntyi jo vuonna 1894. Nuorimmat ovat parivuotiaita lapsia. Heitä on peräti 52. Yli tuhannesta lapsesta 842 on syntynyt 2000-luvulla.

Poliisi luonnehtii rekisteriä DN:n mukaan arvokkaaksi ja sitä käytetään poliisin työssä. Rekisteri ei herätä ilahtuneisuutta romanien keskuudessa.

– Näinhän Hitler teki.

Ja myös Suomi niin kuin olemme saaneet lukea.

 

https://www.suomenuutiset.fi/dn-ruotsin-poliisilla-salaine…/

Ruotsi ei ole ainoa Euroopan maa joka näin on tehnyt. 
Kun seuraa mitä maailmalla tapahtuu kaikille kaaleille niin tietää mistä puhun.

Jo vuonna 2008 leireissä asuvilta romaneilta alettiin kerätä sormenjälkiä Euroopan maissa.

Euroopan parlamentti ja komissio tietävät että on olemassa etnisen rekisterin kerääminen.

Johon ovat yrittäneet puuttua, mutta toistaiseksi ei ole onnistuneet!

Samanlaista etnistä rekisteriä on kerätty myös Ranskassa ja Italiassa Romanit nousivat otsikoihin loppukesällä 2010, kun Ranska karkotti yli 8 000 romania takaisin Romaniaan ja Bulgariaan. Samalla häädettiin lähes viisisataa romanileiriä presidentti Nicolas Sarkozyn käskystä. Jo edellisenä vuonna Ranskasta karkotettiin lähes 10 000 romania.

Romaneille maksettiin 300 euron ”HUMANITAARINEN PALUURAHA”, jonka saaminen EDELLYTTI SORMENJÄLKIEN ANTAMISTA VIRANOMAISREKISTERIIN.

Eikö kaikkien Romani Järjestöjen ja romanipoliitisten ohjelmien tavoitteena ole edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista, sekä muissa kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa määriteltyjä ihmisoikeudellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia?

 

Eli teillä on VASTUU siittä mitä te teette!

Ja eikö samalla pitäisi romani järjestöjen ja näitten eri poliitisten ohjelmien tulisi edistää romanikulttuurin ja kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin?

 

Tästä lisää alla olevasta linkistä

http://www.sarinblogi.com/435064994

 

Esim. Roosa-hanke joka on valtakunnallinen, siihen tarvitaan meidän n. 10 000 joukosta 1000 osallistujaa joka on 10% koko romaniväestöstä. Ja tämä tarkoittaa että sillä voidaan jo tehdä TILASTO Suomen romaneista.

THL
Kirjoittajat: Anneli Weiste-Paakkanen on tutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja Romanien hyvinvointikatsauksen suunnitteluhankkeen projektikoordinaattori. 

..Romanit osallistuvat alusta saakka tutkimuksen tekoon, jotta sen avulla onnistutaan selvittämään romanien kannalta tärkeitä asioita...

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suunnittelema romanien hyvinvoinnin tarkasteluhanke kuuluu Romanipoliittiseen ohjelmaan. Hankkeen tarkoituksena on selvittää romanien ja pääväestön välisiä sosioekonomisia terveyseroja ja niiden korjaamistarpeita. ..

HUOM! 
Hankkeen tarkoituksena on selvittää romanien ja pääväestön välisiä sosioekonomisia terveyseroja ja niiden korjaamistarpeita. 

Mitä EROJA romaneiden ja pääväestön välillä??
Korjaamistarpeita?

http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_006.html…

.....Kansainväliset suositukset ohjaavat etnisyyden tilastointia...

HUOM!
Kansainväliset suositukset ohjaavat etnisyyden tilastointia

ELI romanit tahdotaan sittenkin tilastoida.

... "Maat, joissa on useita etnisiä ryhmiä ja/tai vastikään saapuneita maahanmuuttajavähemmistöjä, voivat halutessaan kerätä tietoja väestön tai väestönosan etnisestä taustasta. ....

...Tämä YK:n alaisen järjestön määritelmä on niin yleinen, että valtioilla on vapaus tulkita etnisyyttä omien kansallisten tarpeidensa mukaan....

...Joissakin maissa otetaan etnisyyttä määriteltäessä huomioon väestön fyysisiä piirteitä, etenkin ihonväri, kun halutaan luokitella "näkyvät vähemmistöt".

Etnisistä ryhmistä tarvitaan enemmän tietoja Suomessakin
Etnisyys on noussut uudelleen keskusteluun maahanmuuton lisääntyessä. 

HUOM!

Etnisistä ryhmistä tarvitaan enemmän tietoja Suomessakin

Mitä tietoja romaneista halutaan lisää?

....Suomella olisi opittavaa Yhdysvalloista, jossa väestölaskentojen lisäksi tehdään määrävälein laaja otostutkimus American Community Survey. Riittävän suuri otos tekisi Suomessakin mahdolliseksi tuottaa tietoa myös pienistä väestöryhmistä.

HUOM!
Riittävän suuri otos tekisi Suomessakin mahdolliseksi tuottaa tietoa myös pienistä väestöryhmistä.

Riittävän suuri otos??
Tarkoitetaan mitä?

http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_003.html…

http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_003.html

Romaneilla heräsi pelko etnisestä rekisteristä.
Enkä ihmettele yhtään.

https://www.verkkouutiset.fi/usu-romaneilla-herasi-pelko…/

Mitä tutkimuksessa tehdään?

Tutkimuskäynnillä koulutuettu tutkimushoitaja tekee Teille haastattelun ja terveystarkastuksen. 

Tutkimushoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Teiltä pyydetään suostumusta, jonka antaminen on edellytys tutkimukseen osallistumiselle.

Haastattelu sisältää kysymyksiä mm. elinoloistanne ja toimeentulostanne, 
elämänlaadustanne, palvelukokemuksistanne, terveydentilastanne, syrjintäkokemuksistanne, 
toimintakyvystänne ja elintavoistanne.

Terveystarkastukseen kuuluu verenpaineen ja pulssin mittaaminen. 

Lisäksi Teiltä mitataan pituus, paino ja vyötärönympärys sekä tehdään toimintakykymittauksia, mm. tasapainotestit, nivelten toimintatesti, puristusvoimatesti ja tuolilta nouseminen 10 kertaa sekä muistin toimintatesti, psyykkistä hyvinvointia mittaava testi ja näön tarkastus.

Teille tarjotaan pieni välipala. 

Tutkimustietojen täydentäminen rekistereistä
Tutkimustuloksiinne voidaan suostumuksellanne yhdistää myös tietoja eri rekisterinpitäjiltä:

Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos
(tietoja sairauksien hoidosta ja vastaanottokäynneistä ja toimenpiteistä), 

Kansaneläkelaitos 
(tietoja maksetuista etuuksista ja korvauksista), 

Tilastokeskus 
(tietoja sosioekonomisesta 
asemasta ja kuolemansyistä),

Eläketurvakeskus 
(eläke-, kuntoutus- ja työsuhdetietoja), 

Verohallinto 
(verotustietoja),

Väestörekisterikeskus 
(nimi, syntymäaika- ja paikka, osoitetietoja, sukupuoli, siviilisääty,
äidinkieli, kansalaisuus) 

ja työ- ja elinkeinoministeriö 
(tietoja työllisyydestä ja työllistämistoimenpiteistä). 

Yhdistämistä varten haetaan kunkin rekisterinpitäjän erillinen lupa.

Oma huomio : HÄIRITSEEKÖ ketään ilmoitusten ristiriita?

Alkuperäinen tutkimusaineisto säilytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella pysyvästi.

MIKSI ja MITÄ varten nämä tulokset säilytetään pysyvästi??🤔🤔

https://thl.fi/…/romanie…/tietoa-tutkimukseen-osallistuvalle

Tämän tyyppinen tutkimus on tehty 2013 ja vertailua tarvitaan taas.

https://www.julkari.fi/handle/10024/116031

Näitä ASIANTUNTIJOITA romaniväestöön liittyen löytyy pilvin pimein ja joka alalle.

Miten heistä kaikista on tullut (kin) asiantuntijoita?
Jopa niistä jotka eivät itse ole, ei elä arkielämää romanina tai tiedä romanien elämästä muuta kuin sen minkä on kuullut/nähnyt?

Virkanimikkeitä voi olla monenlaisia.🤔🤔
Vai ovatko he romaniväestön *pelastusrenkaat*??

Saamme pohjois maissa kaikki palvelut valtaväestön rinnalla.

On maita missä nämä oikeudet ei toteudu.

Joten tämänkaltaiset TUTKIMUKSET eivät lisää pohjois maissa minkäänlaisia "palveluja", vaan rahaa käytetään turhiin hankkeisiin, kun ne kohteet jotka oikeasti tarvitsevat konkreettista apua jäävät ilman.

Ja herää kysymys MIHIN näitä tuloksia käytetään.

Sivistynyttä, mutta sama asia

Eugeniikka (eli rodunjalostusoppi) on ihmisten jalostamista väestön parantamiseksi sukupolvien myötä. Positiivinen eugeniikka tarkoittaa parhaimpina pidettyjen yksilöiden lisääntymisen rohkaisemista ja negatiivinen eugeniikka huonoimpina pidettyjen lisääntymisen rajoittamista tai kokonaan estämistä.

Jonkin etnisen ryhmän joidenkin mielestä ei-toivottavasta väestönosasta puhdistamiseen tähtäävää negatiivista eugeniikkaa kutsutaan usein rotuhygieniaksi. Sitä on toteutettu muun muassa natsi-Saksassa osana kansallissosialistista ideologiaa.

Negatiiviseen eugeniikkaan liittyvät toimet kuten pakkosterilointi ovat ihmisoikeussopimusten vastaisia. Toisen maailmansodan jälkeen eugeniikka tuomittiin laajasti ja siitä tuli kielletty puheenaihe.

eugeniikan tavoite on kohentaa väestössä sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat yksiselitteisesti kaikkien mielestä aina hyviä. Tällaisia ominaisuuksia olivat hänen mukaansa etenkin terveys, tarmokkuus, kyvykkyys, miehekkyys, kohteliaisuus ja sopeutuvaisuus. Galtonin mukaan eugeniikan avulla luotaisiin kansa, joka olisi entistä järkevämpi, syvällisempi, harvemmin kiihtyvä sekä poliittisesti kaukokatseisempi.

Eugeniikkatoimet ovat olleet hyväosaisten huono-osaisia kohtaan harjoittamaa politiikkaa. Toimet ovat kohdistuneet köyhiin eli köyhäinapua saaviin; sairaisiin ja vammaisiin, kuten alkoholiriippuvaisiin, kuuroihin, epileptikkoihin, Huntingtonin tautia sairastaviin, kehitysvammaisiin, skitsofreenikkoihin ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaviin; rikollisina pidettyihin kuten seksityöntekijöihin ja seksuaalirikollisiin; irtolaisiin eli työttömiin ja asunnottomiin; sekä stigmatisoituihin etnisyyksiin kuten romaneihin, alkuperäiskansoihin ja juutalaisiin.

Asiakkaat siis pakotetaan toinen toistaan seuraaviin arviointeihin eri toimijoille niin kauan kunnes "löydetään" se vika, jonka olemassaolosta työntekijät olivat varmoja jo työtä aloittaessaan.

Asenteellisia alempiarvoisuuden todistamiseen pyrkiviä arviointeja käytetään yhä ja yritetään jopa tieteellistää ja leikillistää/ pelillistää.

Erityisen hyvin käsitys asiakkaiden alempiarvoisuudesta ja muut asenneonglmat näkyvät kokemusasiantuntijoiden kohtelussa, joille ei ole näihin päiviin mennessä haluttu maksaa palkkaa tai edes kulukorvauksia.

https://www.lokakuunliike.com/…/eugeniikka-elaa-yha…

Kuinka totta nämä asiat ovat.
Suosittelen lukemaan

 

 

Onko jonkun MUUN mielestä KYSYMYKSET outoja kun tehdään terveystarkastus?

Terveystarkastuksen saa myös omasta terveyskeskuksesta.
No siellä ei tietenkään MAKSETA käynnistä eli et saa elokuvalippua etkä 5€ välipalaa.

Onko kaaleista tullut 2018 luvulla niin avuton että se tarvitsee toisen kaalon ja romanihankkeen ennenkuin se osaa mennä terveystarkastukseen?
Mitä tulee palvelujen parantamiseen niin ei siihen tarvi projekteja VAAN ohjausta että OLEMME yhdenvertaisia ja perustuslaki oikeuttaa KAIKKI palvelut meille JA jos nämä ei toteudu ETNISEN taustan takia niin nostakaa syyte kyseisestä paikasta.

 

 

Miten se nyt tälleen??
Tänään sanotaan ettei MITÄÄN tietoja jaeta eteenpäin, MUTTA mitenkäs se huomenna on??

No Roosa hankeesta tiedot sitten tänne myös.. 😯😯😯

"Suomalaisten terveystietojen käyttö saattaa muuttua pian historiallisella tavalla, jos valmistelussa oleva laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä menee läpi eduskunnassa.

Mahdollisesti ensi vuoden alussa voimaan tuleva laki tekee terveystietojen hyödyntämisestä entistä helpompaa, jos tietojen käyttötarkoitus on lain mukaan hyväksyttävä. Toissijaisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että sosiaali- ja terveystietoja voidaan käyttää muuhun kuin hoitotarkoitukseen.

Lakimuutoksen jälkeen miljoonien suomalaisten terveystietoja alkaa operoida uusi viranomainen ”yhdeltä luukulta”. "

https://yle.fi/uutiset/3-9631076?utm_source=facebook-share&utm_medium=social

Itse kiinitin erityisesti huomiota lauseeseen joka kuului näin:

Toissijaisella käytöllä tarkoitetaan sitä, että sosiaali- ja terveystietoja voidaan käyttää muuhun kuin hoitotarkoitukseen.

Jaaaa....aa mitäs tällä mahdollisesti tarkoitetaan jos ei käytetä hoitotarkoitukseen niin mihin??

Kommentit

15.10.2018 18:53

Sari

Kysytkö ihan oikeasti? Kiellätkö ehkä holokaustin? Tutustu HISTORIAAN, sieltä löydät VASTAUKSEN kuinka romaneita ja juutalaisia tapettiin miljoonia holokaustissa.

14.10.2018 04:11

Eetu Hiltunen

Voisitko esittää todisteet väitetystä romanien joukkotuhosta?