Mies Synagogassaan


Nigerian ihmeidentekijä T.B.Joshua toivoo Nigeriasta uutta Jerusalemia.


Katolinen Rooma on julistanut ole­vansa

”uusi Jerusalem”.

Toronton he­rätyksen puolesta puhujat ovat pitä­neet Torontoa ”uutena Jerusale­mina”, josta lopun aikana lähtee Herran Sana.

Nyt tuota asemaa sovi­tetaan Nigeriaan.

”Mitä tapahtuu tä­nään täällä synagogassa, on tarpeeksi tekemään Nigeriasta Mekkaa tai Jeru­salemia kuuluisemman.

Ihmeet ja merkit, jotka Jumala täällä tekee, voivat tehdä Nigerian maailman suu­rimmaksi pyhäksi maaksi ja turisti­kohteeksi”.

Näin sanoo saarnaaja, ihmeiden tekijä, T.B.Joshua. Jos Jo­shuaan on uskominen niin kristillisen uskon tehtävä nykyajassa on luoda turismia.

Toki on sanottava, että ka­rismaattisen liikkeen suhteen se pi­tääkin paikkansa ihmisten velloessa milloin mihinkin ”ihmetilaisuuteen”.

Ne, jotka ovat asettaneet ns. ”ihmeet ja merkit” aidon uskon ensisijaisiksi merkeiksi Sanan opetuksen sijaan sa­novat, että Jeesushan sanoi seuraaji­ensa tulevan tekemään suurempia ihmeitä kuin Hän.

Tällä yhdellä raa­matunpaikalla oikeutetaan kaikenlai­nen toiminta.


”Parantajat”, ”profeetat” ja ”ih­meidentekijät” ovat suosiossa.

Monet uskovat, että aina kun jotakin yli­luonnollista tai siltä vaikuttavaa ta­pahtuu, se on Jumalasta.

Kun julistaja, mies tai nainen, puhuu Jeesuksesta ja esiintyy kristillisissä kulisseissa, sitä pidetään aidon kristillisyyden merk­kinä.

Raamattu kuitenkin painottaa, että kaikki pitää koetella vertaamalla sitä Sanaan.

Yliluonnollinen ei ole todiste, vaan onko toiminta ja siihen liittyvä opetus sopusoinnussa Juma­lan Sanan kanssa.

Monet kristilliset viestimet kertovat Nigeriassa käynnissä olevasta ”suu­resta Jumalan toiminnasta”.

Valtavat ihmisjoukot tulevat suurko­kouksiin ja parantumisten sanotaan olevan tavallisia.

Nigerian suurim­paan kristilliseen liikkeeseen, “Re­deemed Christian Church of God”, kuuluu n. 3 milj. jäsentä.

Maan sa­notaan olevan 45%:sti kristitty.

Vä­estö jakaantuu pääasiassa muslimei­hin ja kristittyihin. Jännitteet pur­kautuvat välillä väkivaltaisesti.

Osa nigerialaisista kristityistä ovat kuitenkin huolissaan ”herätyksestä”.

Monia seurakuntia pidetään opillisesti epäilyttävinä.

Useat pastorit ovat ot­taneet oppia amerikkalaisesta mal­lista, jossa julistajat ovat palvottuja sankareita.

Menestysteologia valtaa alaa ja monet julistajat ovat mukana liikkeessä saaden siitä myös henkilö­kohtaista hyötyä.

David Oyedepo johtaa ”Winner’s Chapel” seurakun­taa:

”Jos herätys jää hyppimiseen, ta­puttamiseen ja kielillä puhumiseen olemme haaskanneet Jumalan ar­mon”.

Kristillisessä kentässä maa on huo­mattu myös suurevankelista Reinn­hard Bonnken suurkokouksista.

Bonnken massakokoukset herättävät ristiriitaisia tunteita. Hän sanoi koko Nigerian olevan matkalla taivaaseen ja piti Pyhän Hengen läsnäolon merkkinä, kun suuri ihmisjoukko pu­hui kielillä.

Paikallinen raamattuseu­ran työntekijä arvosteli Bonnken opetusta sanoen, että myös okkultistit ja maailman muiden uskontojen seu­raajat puhuvat kielillä, eikä yleinen kielillä puhuminen (ilman selitystä) ole yksinään merkki Pyhän Hengen läsnäolosta.

Karismaattisessa liik­keessä on vallalla opetus, jonka mu­kaan kielilläpuhuminen on aina merkki Pyhän Hengen läsnäolosta, tai Pyhän Hengen kasteesta.

Kuitenkin käytäntö ja Raamattu osoittaa toisin.

Raamatussa kielilläpuhumisella on oma, helluntaipäivään liittyvä mer­kityksensä ja se asettaa selvät rajat kielilläpuhumiselle, eikä korosta sitä.

T.B.Joshua johtaa Lagosissa sijaitse­vaa seurakuntaansa nimeltä ”The Sy­nagogue, Church of All Nations”
(sy­nagoga, kaikkien kansojen kirkko t. seurakunta).

Joshuan toimintaa eivät kaikki nige­rialaiset kristityt hyväksy.

Helluntai­liikkeeseen kuuluva pastori Chris Okotie on lausunut Joshuan olevan epäilyttävä ja harjoittavan shamanis­mia kristillisin termein.

Okotie ku­vasi Joshuaa okkultistiksi.

Toinen seurakunta, ”House on the Rock”, on antanut lausunnon:

”…emme usko Joshuan toiminnan perustuvan Ju­malan sääntöihin ja olemme täysin sitä mieltä, että hän ei ole Jumalan mies”.

Kun eräs toinen helluntaipas­tori, Chris Oyakhilome, kävi Jo­shuan seurakunnassa ja esitti Jo­shuasta kiittäviä lausuntoja, Okotie arvosteli häntä kovin sanoin.

Nigerialainen Matthew Ashimolowo, pastori ja tv-saarnaaja. johtaa Euroo­pan suurinta seurakuntaa Lontoosta käsin.

Ashimolowo puuttui kahden pastorin väittelyyn vaatien näitä lo­pettamaan julkisen kiistansa.

Ashi­molowokin tosin arvosteli Oyakhilo­mea siitä, että tämä kävi Joshuan kir­kossa.

Ashimolowin mukaan Joshua ei puhu Jeesuksesta Kristuksesta Pe­lastajanaan ja Vapahtajanaan, hän ei puhu synnistä, helvetin ja taivaan to­dellisuudesta, eikä pelastuksesta yk­sin armon kautta:

”Tosiasiassa Raa­mattu varoittaa sellaisista ihmisistä, jotka esiintyvät valon enkeleinä, mutta ovat väärän palvelijoita”.

As­himolowon mukaan:

”Nigerian kris­tityillä on profeetallinen tehtävä. Ju­mala on antanut meille sanan, että meidän saarnaajamme menevät ja ra­vistelevat maailmaa”.

Prof. Tom Gouws varoitti Etelä-Afri­kassa, Johannesburgissa ilmestyvässä ”Beeld” lehdessä Joshuasta ja osoitti tämän opetuksen olevan samankal­taista, kuin Benny Hinnin, Rick Joy­nerin, ym. äärikarismaattisten julis­tajien.

T.B.Joshua lähestyy 40-vuoden ikää ja on naimisissa oleva “profeetta” ja “parantaja”.

Monet karismaattiset (to­ronto, pensacola, ym. herätykset) kristityt maailman eri puolilta vierai­levat hänen kokouksissaan.

Myös suomalaisia on käynyt paikalla.

Jo­shuan toimintaa mainostaa ympäri maailmaa leviävä video, jossa hänen kauttaan tapahtuvia ihmeitä kuvataan. Seurakuntaan kuuluu n. 100000 jä­sentä.

Joshuaa kuvataan usein sanoin ”mies synagogassa” ja ”Jumalan mies”.

Hä­nen seurakuntansa nimessä esiintyvät maininnat ”synagoga” ja ”kaikkien kansojen kirkko”.

Synagoga on juu­talainen sana tarkoittaen israelilaisten pyhää kokoontumista, kokouspaik­kaa.

Jälkimmäinen nimitys taas lienee otettu Mar.11:17 jakeesta, jossa Jee­sus kutsuu Jerusalemin temppeliä kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.

Miksi nigerialaisen (sen kummemmin kuin suomalaisenkaan) pakanaseura­kunnan nimessä tulisi esiintyä puh­taasti juutalaiseen taustaan kuuluva nimitys?

Asiaan liittynee Joshuan pyrkimys esiintyä raamatullisena ja Kristuksen seuraajana. Olihan Jee­suskin usein synagogassa.

Joshuan synagogaan kuljetaan kol­men sisäänkäynnin kautta. Niitä kut­sutaan porteiksi. Ensimmäisen portin kautta tullaan paikkaan, jossa seinään on asennettu hanoja. Hanat on yhdis­tetty paikalliseen vesijohtoverkkoon. Kun ”mies synagogassa” siunaa ja pyhittää veden siitä tulee ”Kristuksen verta”.

Tämä muistuttaa roomalais­katolisesta messusta, jossa papilla on valta muuttaa viini Jeesuksen vereksi.

Videolla, jonka tuottaja on Joshuan seurakunta, hän siunaa veden kos­kettaen kahtatoista hanaa ja julistaa niiden kautta vuotavan veden ”Jee­suksen vereksi”.

Seurakunta tungeksii hanojen luo juomaan, loiskuttelemaan ja jotkut ottavat suihkun ”Jeesuksen veressä”.

Joutuessaan kosketukseen veden kanssa toiset ihmiset alkavat vapista ja kaatuvat lattialle.

Eräät, yleensä naiset, saattavat oksentaa ja jopa virtsata alleen. Ihmisillä näyttää olevan tuskia vatsan alaosassa ja toi­set pitelevät sukuelimiään.

Siunatun veden sanotaan saavan aikaan ih­meitä.

Joshua sanoo: ”Mihin tahansa Jumalan mies koskee se on siu­nattu… se (vesi) on Jeesuksen veri”.

Tämä on Jeesuksen uhria edestämme rienaavaa käytöstä, eikä sitä voida mitenkään puolustella Raamatun Sa­nalla.

Joshuan seurakunta tekee Raa­matun sovitukseen liittyvästä asiasta taikauskoisen kokemuksen.

Käytäntö kuuluu magiaan ja pakanuuteen, ei kristillisyyteen.

Kristuksen veri vuo­datettiin edestämme Isä Jumalalle so­vituksen merkiksi, kun Herra kärsi syntiemme tähden.

Kuka tahansa Suomessa propagoi tämänkaltaista seurakuntaa ja toimintaa, tekee siinä suuren virheen!

Kuitenkin näitäkin videoita katsellaan suomalaisen seu­rakuntaväen keskuudessa ja Joshuaa mainostetaan Jumalan miehenä.

Joshuan sanotaan parantavan HIV/AIDS potilaita, syöpää, sokeutta ja karkottavan pahoja henkiä. Myös raajoja ja lihaskudosta kasvaa.

Joshuan ihmekokoukset pidetään kaksi kertaa viikossa. ”Jumalan mies” ilmestyy paikalle varsin epäsäännölli­sesti, ”kuten Pyhä Henki johtaa”.

Hän tulee kokoukseen mihin aikaan ta­hansa klo 10-18 välillä. Kokous voi kestää pitkälle yöhön. Odottaessaan tuntikausia suurta miestä kokousväki kuulee todistuksia ja sille esitellään parantumisihmeitä.

Seurakunnassa on monia tv-vastaanottimia, joista me­noa saa seurata. Kokoukset videoi­daan ja nauhat arkistoidaan.

Joshua, kuten ihmeparantajat yleensä, valikoi parannettavansa. Rygbyn pe­laaja Wium Basson tuli Joshuan ko­koukseen parantuakseen maksasyö­västä. Joshua ei ottanut häntä rukoil­tavaksi.

Wiumin kuoleman jälkeen Joshua otti yhteyttä tämän äitiin sa­noen olleensa yhteydessä kuolleeseen poikaan. Joshua sanoi äidille Wiumin lähettäneen terveisiä ja olevan onnel­linen. Kuolleisiin yhteyden ottaminen on Raamatussa kielletty, koska se johtaa yhteyteen petollisten henkien kanssa.

Parantamisen väärä korostaminen käy ilmi Joshuan synagogan kirjoituk­sista. Niiden mukaan kristillisyys syntyi ja sitä alettiin julistaa, kun Pietari paransi ramman temppelin ”Kauniin Portin” edessä.

Seurakunta syntyi sen pohjalle, kun parantumisia alkoi tapahtua Jeesuksen poistumisen jälkeen.

Jos ihmisiä halutaan saada uskoon tarvitaan ihmeitä.

Raamattu ei opeta näin.

Uskoontulo edellyttää oman syntisen minän koh­taamista ja syntien tunnustamista Ju­malan edessä.

Synti erottaa Juma­lasta, ei sairaus.

Jeesus itse korostaa useassa kohden samaa asiaa. Uuden liiton seurakunta oli jo syntynyt Pie­tarin kohdatessa ramman.

Joshuan parantamismenetelmät eivät kuulu Raamatun maailmaan. Videol­laan hän heiluttaa käsiään ihmisiä kohti. Parantaessaan henkilön suuta hän nuijii ja hieroo omaa suutaan toi­sen käden osoittaessa parannettavan naisen suuhun.

Verta ja ektoplasmaa tulee naisen suusta ja hänet juliste­taan terveeksi. Kuvat ennen ja jälkeen parantumisen ovat ristiriitaiset. Eräät sanovat kuvien esittävän kahden eri henkilön suuta.

Toisessa parantumi­sessa esitetään vakavasti sairas mies, joka myöhemmin todistaa parantu­neensa. Mutta todistaja näyttää aivan eri henkilöltä.

John Rindel julistettiin parantuneeksi HIV’istä, mutta kuukausi tuon jäl­keen hän oli edelleen HIV-positiivi­nen.

Video on lievästi sanottuna karkea. Se näyttää miesten ja naisten vahin­goittuneiden sukuelimien alueita en­nen parantamista ja parantamisen ai­kana. Jälkeenpäin nämä parantuneet esiintyvät yleisölle riisuutuen ja pal­jastaen intiimit paikkansa. Kaikki tämä tapahtuu ns. seurakunnassa.

Joshua saa ihmiset kaatumaan ja va­pisemaan pelkällä käden liikkeellä.

Kun hän kyykistyy ihmiset tekevät samoin, kun hän nousee seuraajat nousevat.

Mesmerismi toimii.

Voo­doo toimii.

Pakanuus verhoutuu kris­tilliseen kaapuun.

Aina löytyy niitä kristittyjä, jotka kyselemättä uskovat tämänkaltaiseen toimintaan.

Riittää kun saadaan sensaatiota, tunnelmaa ja omia kokemuksia. Kristillisen kentän luopumus on todellinen.

Karismaattisessa liikkeessä on opet­tajia, jotka sanovat oksentamisen ku­vaavan puhdistautumista.

Oksenta­minen tässä tarkoituksessa kuuluu monen pakanallisen uskomuksen pii­riin. Joshuan kokouksissa virtsataan ja oksennetaan matoja, kiviä, simpu­kankuoria, jne.

Tässä ei ole mitään raamatullista.

Se on silkkaa pakanuutta.

Keskeinen piirre on evankeliumin ju­listamisen ja Raamatun opetuksen puute.

Joshua sanoo, ”Vastaanotat tämän parantumisen sielusi pelastuk­seksi… Ihme tänään on pelastus sie­lullesi”.

Parantaessaan hän saattaa koskettaa omaa ruumistaan samalta kohtaa missä parannettavan sairaus on. Menetelmä tunnetaan energian siirtona ja sitä harrastetaan kulteissa.

Joshuan opetus on, että jos puhutaan Jumalan nimessä voiman takana on aina Jumala.

Niin ei ole.

Siksi Raa­mattu on tarkka kehottaessaan kris­tittyjä tutkimaan ja arvostelemaan opetus.

Noita Simonista sanottiin, että ”tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan ’suureksi’”. Simon teki ihmeitä, ehkä kuten Joshua.

Mutta hän ei ollut Raamatun Jumalan lä­hettämä.

Me emme pelastu ihmeiden tai merkkien kautta.

Kirkon tiloissa on useita kuvia. Eräässä Jeesus esitetään paaluun si­dottuna ja ruoskittavana. Kuvassa on viittaus Jes.53:5 raamatunpaikkaan.

Nigeria, kuten koko Afrikka, on laa­jalti islamilainen. Joshuan kirkossa on katolisen mallinen ristiinnaulitun kuva, jonka yhteydessä on Koraanin teksti:

“Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah”.

Se on kirjoitettu myös arabi­aksi ja tekstin yhteyteen on merkitty asianmukainen Koraanin kohta.

Ko­raanissa kielletään, että Jumalalla olisi Poika.

Ehkä Joshua pitää isla­mia ja kristillisyyttä samankaltaisina uskontoina ja kuvan kautta haluaa vaikuttaa maansa muslimeihin.

Joshua esittää mitä omalaatuisempia lausuntoja.

Hän uskoo afrikkalaiseen taikauskoon. Sanojensa mukaan hän on kasvissyöjä, koska erityiset afrik­kalaiset noidat ja tietäjät (Ogbanjes) eivät ole ihmisiä, vaan puoliksi ka­loja. ”Joten jos syöt kalaa, et voi va­pauttaa heitä”.

Hän sanoo omaavansa kyvyn ilmestyä yhtä aikaa ”jumalallisen per­soonansa” kautta tuhansille ihmisille ja myös näiden uniin.

Tämä kaikki on puhdasta okkultismia.

Joshua sanoo saaneensa lahjan tehdä ihmeitä syntymässään.

Raamattu ei kerro, että Jumala jakaisi armoituksi­aan näin.

Lahjat ovat aina Pyhän Hengen lahjoja, Hänen omistukses­saan, eikä ihminen niistä määrää.

Ju­mala toimii ja käyttää niitä oman tar­koituksensa ja tahtonsa mukaan.

Me emme kykene määräilemään koska ja missä Hän toimii.

Me emme omista Hänen kykyjään.

Joshua esittää okkulttisia näkemyk­siä.
Kirjassa, I.B.Agbaje, A.Kalu, ”Pastor W.F.Kumuyi and Prophet T.B.Joshua: Are Both Messengers of God?” tämä käy selvästi ilmi.

Joshua sanoo, ettei hän arvostele muita julistajia, koska silloin, ”hen­gelliset voimasi siirtyvät sille, jota olet solvannut…”.

Hän käyttää sol­vaamisesta samaa nimitystä, joka lii­tetään jumalanpilkkaan.

Näin hän asettaa itsensä jumalaksi, tai ainakin Hänen ainutlaatuiseksi edustajakseen.

Joshua uskoo, että kun hänen toi­mintaansa arvostellaan, hän imee ar­vostelijoiden ”hengellistä voimaa” itseensä.

”Mitä enemmän he tuomit­sevat minua, sitä vähäisemmäksi käy heidän voitelunsa…

Kriitikkoni ja vainoojani ovat saaneet minut etsiy­tymään lähemmäs Jumalaa ja luotta­maan yksin Häneen…

Minulla ei ole maallisia ystäviä, koska tiedän, että ennemmin tai myöhemmin petyn hei­hin.

Haluan aina tehdä Jumalan tah­don, totella Häntä ja seurata kirjai­mellisesti Hänen ohjaustaan. Siksi jumalallinen voimani lisääntyy päi­vittäin…”.

Joshua osoittaa uskovansa ihmisen ”hengellisiin voimiin”.

Se on okkult­tinen perinne.

Raamatun mukaan ih­misellä ei ole sellaisia voimia, eikä valtuuksia. Kristitty julistaa Jumalan suvereenia voimaa. Jumala voi il­mestyä voimansa kautta jossakin ti­lanteessa, eikä ihmiselle kuulu siitä mitään kunniaa.

Itsessään heikko ja voimaton kristitty voi vain luottaa Jumalan voimaan.

Tätä Raamattu opettaa kerta toisen jälkeen.

Elämme ajassa, jossa kristillisyyteen on tullut mukaan ”voideltujen” julistajien pal­vonta.

Sitä eivät halunneet edes Her­ran apostolit.

Joshua haluaa omien sanojensa mu­kaan palvella vain Jumalaa.

Mutta mistä hän ottaa ohjeensa?

Raamatun Jumalan tahto käy ilmi yksin Hänen Sanastaan. On monia ”jumalia”, jotka voivat tarjota psyykkistä voimaa. Saatanakin mainitaan ”tämän maailman juma­lana”.

Joshua kerskaa, “kuinka vahingoitta­jani voivat ajatella ja uskoa… että mukana on pahoja voimia, samalla kun miljoonien nigerialaisten jou­kossa ei ole toista henkilöä, joka te­kisi samoja tekoja…”.

Hän jatkaa sanoen, että Nigerian hal­lituksen tulisi koota kaikki pastorit ja evankelistat, ”Tafawa Balewa auki­olle ja antaa jokaiselle Jumalan mie­helle 10 minuuttia aikaa rukoilla ih­misten puolesta.

Sitten ihmeet ja merkit, jotka vahvistavat palveluteh­tävän, saavat aikaan, että hallitus tie­tää ketkä ovat aitoja Jumalan miehiä ja ketkä palvelevat mammonaa”.

Nyt siis maallinen hallitus (vaikka Nigerian johdossa olevan miehen sa­notaankin olevan kristitty) päättäisi kuka on ”aito Jumalan mies”.

Ihmeet ja merkit eivät todista aitoudesta.

Jo­shua julistaa lopun ajan profeettojen petosta, jossa ”ihmeet ja merkit” to­distavat.

Suhde Raamattuun ja sen Sanaan ei ole merkittävä.

Raamatun mukaan väärät opettajat nimenomaan tekeytyvät valon enkeleiksi (so. he toimivat kristillisin termein) ja teke­vät ”ihmeitä” (joiden kautta saavat auktoriteetin). Juuri noin ”väärät kristukset” ovat aina toimineet.

Raamattu antaa ymmärtää, että lo­pullinen antikristus saa vallan ihmei­den ja merkkien voimalla.

Joshua jopa sanoo hänellä olevan voiman kutsua tuli taivaasta syntiä tekevien seurakuntalaistensa ruumiinosien ylle.

Eräs video näyttää naisen pitele­vän tuskissaan jalkoväliään, kun Jo­shuan kutsuma ”tuli” puhdistaa hänen syntinsä. Tapaus näyttää huvittavan sitä seuraavia.

Joshuan mukaan hän on ”lupauksen lapsi”.

Hän opettaa samoja kykyjä valituille nuorille seuraajilleen. Va­linta on tarkka prosessi. Shamaanin­kin koulutus aloitetaan nuorena. Vanhempi shamaani kouluttaa nuo­rempia. Joshuan mukaan, ”Toiset tu­levat jonkun ongelman takia tai koska Jumala kutsuu heitä, mutta loppujen lopuksi kaikki eivät tule valituiksi.

Ensin he palvelevat kuten Elisa pal­veli Eliaa. Elisa meni Elian luo pal­vellakseen tätä. Palvelijasta, jos olet tottelevainen ja rehellinen, voit Ju­malan valinnan mukaan tulla opetus­lapseksi”.

Vaikka Joshua mainitsee, että lopulta Jumala valitsee kenestä seuraajasta tulee profeetta ja Jumalan palvelija, hänen oma toimintansa omaa shamanismin piirteet.

Okkulttisen voiman viehätys piilee juuri ”ihmeissä ja merkeissä”.

Siinä, että ihmisillä on seurattavaa ja koet­tavaa. Tavallinen raamatunopetus on tylsää. Kun ihmiset ovat hylänneet Sanan vastaanottamisen ja halun sii­hen, eksytys saa vallan.

Rodney Ho­ward Brownen mukaan ei ole väliä vaikka saatana toimisi seurakunnan keskellä, kunhan vain jotakin tapah­tuu.

Näin ”vanha” kristillisen ko­koontumisen malli, joka keskittyy sa­nanopetuksen ympärille, väistyy ”uu­den” kokemukseen perustuvan tieltä.

Mutta onnettomat seuraajat eivät ta­jua, että ”uusi” on vanhaa pakanuutta. Ainoastaan käärepaperi on uutta. Siinä on kristillisiä kuvia. Siinä kaikki.

Joshuan mukaan erottelu väärän ja oikean välillä kuuluu Jumalalle ja Hän aikanaan tekee sen tiettäväksi. Siihen asti vallitsee sekaannus ja ha­jaannus.

Tietyssä mielessä näin on. Joshua kuitenkin tarkoittaa, että kristityn ei tulisi itse arvostella eikä tutkia, vaan hyväksyä kaikenlainen kristilliseksi mainittu toiminta.

Raamattu opettaa, että väärät opit ja opettajat pitää tuoda julki seurakunnan varjelemi­seksi.


Joshuan opetus johtaa juuri siihen, mihin äärikarismaattinen eksytys tähtää:

Kaikki se on oikein, mikä esitetään Kristuksen ja Jumalan ni­messä.

Raamatun opetus ei ole tär­keä.

Jos julistaja sanoo olevansa Ju­malan asialla se riittää.

Joshua yhtyy menestysteologian opetukseen sanojen voimasta:

”Usko tarkoittaa Jumalan Sanan ja Hengen yhtymistä. Kun puhut Jumalan Sanan ja se yhtyy Jumalan Hengen kanssa, mitä tahansa päätät se tapahtuu”.

Edelleen: ”Kun Jeesus elää sinussa, nälkä, köyhyys ja sairaus ovat men­neisyyttä”.

Kun tällainen lupaus annetaan afrik­kalaiselle, eurooppalaiselle, amerik­kalaiselle, kelle tahansa ihmiselle, se tehoaa.

Kukaan ei halua olla nälis­sään, köyhä eikä sairas.

Raamattu ei kuitenkaan lupaa vapautusta kaikista näistä tässä maailmanajassa, ei edes kristitylle.

Jumala lupaa pitää huolen omistaan, mutta silti ahdistus ja kär­simyskin kuuluvat ajoittain elämään.

Sana ja Pyhä Henki eivät ”yhdy” vaan ne ovat aina olleet, ovat ja tule­vat olemaan yhtä.

Pyhä Henki on Sanan Henki ja auttaa kristittyä ym­märtämään Sanaa.

Joshua sanoo olevansa kristitty. Se osoittaa, että kristillisyydestä on tul­lut sana, joka voidaan liittää mihin tahansa.

Kuinka tähän on tultu?

Raa­mattu osoittaa, että näin tulee käy­mään ennen Kristuksen tulemusta. Surkeinta asiassa on, että monet vas­tuuta kantavat eivät ole hereillä. Epä­varmat seurakuntalaiset saavat väärää opetusta, tai eivät saa sitä lainkaan.

Heitä ei varoiteta, eikä opeteta itse tutkimaan ja olemaan tietoiset, että kristittykin voi eksyä seuraamaan vääriä opettajia ja väärää opetusta.

Ainoastaan Raamatun tuntemus ja tarkkaavainen varovaisuus on turva.

Jumala on antanut Sanansa siksi, että sitä tutkitaan ja sitä tulee kunnioittaa.

Juhani Aitomaa
kristityn foorumi

Petetyt Opettajat

Petetyt Opettajat

 

Kristikunnassa ikävöidään "suurta lopun ajan herätystä" ja tietty liikehdintä yhdistetään siihen.

Kuitenkin on vaara, että Raamatun oma kuvaus lopun ajasta jää vähemmälle huomiolle. Raamattu ei niinkään puhu suuresta herätyksestä ennen Jeesuksen paluuta vaan varoittaa hengellisyyden kaapuun verhoutuvasta eksytyksestä ja petoksesta.

Raamatun opetus on, että meidän tulee koetella kaikki ja arvostella ilmiöiden ja opetusten takana olevat henget. "Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta..." 1Joh.4:1.

Arvostelu on siis elintärkeää voidaksemme pysyä Sanan mukaisessa "terveessä opissa".

Jos nk. Pyhän Hengen liikehdintä toistuvasti kehottaa osallistujia hylkäämään terveesti analyyttisen mielenlaadun ja kyselemättä hyppäämään mukaan on syytä heti epäillä eksytyksen mahdollisuutta. Väitetyssä maailmanlaajassa herätyksessä, johon kuuluu myös Toronto/ Bronwnsville, osallistujia kehotetaan kerta toisen jälkeen: "Lopeta ajattelu, anna sen kuplia vatsastasi kuten elävän veden virta..."

Toronton herätyksen johtaja John Arnott varoittaa kuulijoitaan "älä edes leikittele ajatuksella, että olisit mukana valheherätyksessä." Pensacolan Brownsvillen seurakunnassa painotettiin: "...vapauta itsesi...älä ajattele mitä teet...anna itsesi täydellisesti hengen valtaan."

"Et mitenkään voi ymmärtää mitä Jumala tekee näissä kokouksissa... vain sydämesi kautta voit ymmärtää."

Kun arvostelemme ilmiöitä emme halua arvostella niissä vaikuttavia ihmisiä. Siitä huolimatta ihminen, joka mielestään on mukana oikeassa toiminnassa usein kokee tulleensa loukatuksi kun hänen edustamaansa asiaa kritisoidaan. Silti Raamattu kehottaa tutkimaan ja arvostelemaan. Oma kantani on tämä: Haluan rakastaa kristittyjä veljiäni ja sisariani. En halua loukata ketään. Haluan olla yksi Jumalan Huoneen rakennuskivi monien muiden rinnalla. En myöskään haluaisi kenenkään eksyvän tai joutuvan sielunvihollisen pettämäksi. Jos itse joutuisin siihen vaaraan haluaisin, että joku välittäisi Jumalan Sanasta ja minusta niin paljon, että hän Sanasta näyttäen osoittaisi minun olevan mukana asiassa, jota Raamattu yksiselitteisesti ei tue. Ihmisinä olemme vajavaisia ja sanaa opettavatkin erehtyvät. Mutta jos eksyksissä olemista aletaan puolustella ja sen varaan rakennetaan oma hengellinen imperiumi (kuten monet saarnaajat Yhdysvalloissa) saadaan aikaan lopulta suuri vahinko.

Koska Pyhä Henki on ollut mukana Raamatun kirjoittamisvaiheissa Hän ei opeta Sanaa vastaan.

Yhä useammin on tapa erottaa Pyhä Henki ikään kuin omaksi jumalakseen, kutsua ja anoa erityisesti Häntä. Mutta Raamatun Pyhä Henki ei suostu tällaiseen palvontaan. Jumala on yksi: "Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa", "...kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta", "...hän ottaa minun omastani ja julistaa teille" (Joh.14:11, 15:26, 16:15).

Jumalan kolme persoonaa toimivat täydellisesti yhtenä ihmisen pelastumisen puolesta. Jumala on ihmiselle aina mysteeri ja siksi Sanassa ilmoitettu on riittävä tieto meille. Kaikkein tärkeintä ei ole "uusi voitelu", jota siellä täällä kaupataan, vaan että etsivät sielut löytäisivät Pelastajan, Kristuksen. Hänen kärsimisensä puolestamme on osoitus Jumalan hyvästä tahdosta ja armosta meitä kohtaan.

Pyhän Hengen keskeistä työtä on:

- osoittaa meille oma asemamme langenneina ihmisinä,

- tehdä tiettäväksi Jumalan oikeamielisyyden vaatimus: synnistä seuraa rangaistus,

- rangaistus on iankaikkinen, itse valittu ero Jumalasta, jota Raamattu kuvaa helvettinä,

- ilmaista meille rakastava Jumala, joka otti rangaistuksemme päälleen ja vapautti meidät tuomiosta,

- kun tulemme tietoiseksi edellisistä niin antaa meille voima kääntyä Jumalan puoleen nöyrinä katumuksessa ja kiittäen Häntä

tietoisena meitä kohdanneesta ansaitsemattomasta armosta,

- antaa henkeemme tietoisuus Jumalan läsnäolosta kanssamme, voimme aina kääntyä Hänen puoleensa,

- antaa meille voima jokapäiväiseen vaellukseemme uskossa,

- antaa voima todistamaan kaikesta tästä kun siihen tulee luonnollinen tilaisuus,

- syventää suhdettamme kirjoitettuun Sanaan ja sen kautta Kristukseen ja koko kolmiyhteiseen Jumalaan.

Voidaksemme Sanan avulla tutkia ilmiöitä ja opetuksia meidän on tunnettava mukana olevien johtajien opetusta. Huomaa: Pyhä Henki ei ole hämmentävä eikä toimi vähäisimmässäkään määrin ristiriitaisesti Sanan kanssa.

Raamattu varoittaa vaarasta, joka saattaa kohdata opettajiksi aikovia: "Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi." 1Tim. 3:6. Ko. tuomio voitaneen petetyksi tulemisena "paisumisen" so. oman minän liiallisen esille tulemisen tuloksena. Vaikka ko. jae mainitsee uskossaan nuoren tämä varoitus kuuluu kaiken ikäisille uskoville.

Hengellisen johtajan (ja sama koskee jokaista uskovaa) elämässä tulee ilmetä hengen hedelmien vaikutus. Eksyttävät henget ovat aina valmiita pettämään ensin hengelliset johtajat koska ne tietävät heidän välityksellään menestyvänsä.

Raittiit karismaatikot kokevat nykyisen menon ongelmallisena siksi, että se leimaa koko karismaattista liikettä.

Myös helluntailiike - johon osa liikehdinnän suurista nimistä kuuluu tavalla tai toisella - on jakaantunut asian suhteen. Yhdysvalloissa asian tiimoilta käydään jatkuvaa linjanvetoa.

Vaikka puolustamme sitä, minkä näemme oikeaksi emme saa olla tuomio- tai kostomielessä. Pyhän Hengen vaikuttama arvostelu on samalla huolta ja murhetta asioiden tilasta ja iankaikkisten, arvokkaiden ihmissielujen kohtalosta. Nykyisen liikehdinnän johdossa olevat ovat esittäneet seuraavia lausuntoja kun heidän opetustaan on kriittisesti tarkasteltu:

"Haluan lopettaa antamalla kymmenen julistusta kuinka asiat tulevat olemaan. Herra Hanegraaff ja kaikki muut paholaiset, kuunnelkaa..."

"...jotka hyökkäävät Kenneth Copelandia vastaan hyökkäävät itse Jumalan läsnäoloa vastaan."

"Kuten Amerikan sisällissodassa, tuleva hengellinen sisällissota tullaan käymään harmaiden ja sinisten välillä. Unissa ja näyissä sininen usein merkitsee taivasmielisyyttä - taivas on sininen - ja harmaa edustaa niitä, jotka ovat oman mielensä vallassa... tämä tulee olemaan yhteenotto omaa mieltään ja ihmisviisautta seuraavien ja Pyhää Henkeä seuraavien välillä."

"Paholainen on täällä tänä iltana ja haluaa häiritä kokousta. No- minulla on uutisia hänelle - hänen pitää lähteä. Paholaisella on tarkkailijoita täällä tänään..."

"Joku hyökkää minua vastaan jonkun opetukseni takia. Sanonpa sinulle jotain, veli: Varo!... Olen etsinyt Raamatusta yhtä jaetta mutta en nyt löydä sitä. Jae, jossa sanotaan: Jos et pidä heistä tapa heidät... Toisinaan toivon, että Jumala antaisi minulle Pyhän Hengen konekiväärin, jolla ampuisin (arvostelijoiden) päät irti...", "Nyt osoitan sormellani Jumalan suuri voima takanani, kuule tämä: Etelä-Kaliforniassa on miehiä ja naisia, jotka hyökkäävät minua vastaan. Voitelussa sanon nyt; lapsesi saavat maksaa siitä ellet lopeta, lapsesi tulevat kärsimään...", "Herra, älä armahda heitä, näytä heille."

"Sanon sinulle suoraan, kaadut kuolleena maahan, jos kiellät mitä Jumala on tekemässä."

Jeesuksesta tai Pyhästä Hengestä puhuminen ei vielä takaa hengellistä raittiutta. Eksytyksen voima on siinä, että valitettavan monet eivät tunne Raamattua ja osa ei edes välitä tuntea. Kun hengen, sielun ja ruumiin "valtapiirit" sekoittuvat ja ruumissa tai mielessä koetut ilmiöt tulkitaan varauksetta Pyhän Hengen vaikutukseksi ollaan harhassa. Kun näin koettuja "ihmeitä ja merkkejä" sitten pyritään puolustelemaan ottamalla Raamatusta irrallisia jakeita ilmiöitä puolustelemaan joudutaan yhä syvemmälle eksytykseen.

Meillä on lupa olla varmoja Sanan totuudesta. Ilmiöt, joille ei löydy selkeää perustetta Sanasta tulee hylätä.

Tuhannen markan kysymys: Mitä Raamattu kertoo tapahtuneen kun ihmiset kuulivat aitoa Sanan julistusta? Alkoivatko he pyöriä maassa, huutaa, kiljua, haukkua, hyppiä, nauraa hillittömästi tms...?

Raamatun mukaan: "Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" (Apt. 2:37). "Pisto sydämessä" on Pyhän Hengen kutsu kääntymykseen, hätää oman sielun iankaikkisen elämän puolesta. Tämän kysymyksen jälkeen Pietari ei ryhtynyt jakamaan heille "uutta ihmeellistä voitelua" eikä kehottanut "hyppäämään Hengen virtaan" vaan sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan" (Apt. 2:38).

Berealaisten esimerkki on raamatullinen malli kuinka jokainen yksityinen ihminen voi menetellä. Raamatun esimerkin mukaan ei tule sokeasti seurata kenenkään opetusta vaan : " ...he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin" (Apt.17:11). Sanan vastaanottaminen ei merkitse automaattista hyväksyntää joka asialle vaan tutkiminen on keskeinen osa sanan vastaanottamista. Jumalan Sana kestää tutkimisen ja Jumala itse haluaa ihmisen tutkivan ja sen kautta saavan Pyhän Hengen valoa ymmärrykseensä.

Nykyisen Hengen voitelun saajana voi olla kääntymätön siinä kuin kääntynyt. Liikehdinnän kokouksissa nauravat ja vapisevat niin kerran kääntyneet kuin kääntymättömät.

Kuitenkin Raamatun mukaan Pyhän Hengen lahja ja voitelu liittyy uskoontulon jälkeiseen hengelliseen todellisuuteen. Kyseessä on Jumalan lupaus jokaiselle ihmiselle - ei jokin taianomainen voima, jota hengelliset gurut voivat jakaa sinne tänne eri menetelmin. Pietari ja Paavali saattaisivat menettää itsehillintänsä nähdessään suurten hengellisten lavatähtien puhaltavan "pyhää henkeään" kansanjoukkoon tai samassa tarkoituksessa heiluttavan pikkutakkiaan kuulijoiden yllä.

Nykyisen "herätyksen" johtajat korostavat asemaansa voitelun jakajina. "Tulkaa, nyt! Tässä se nyt on. Jumalan voima on laskeutumassa... täyty... Minä vapautan taivaan kosketuksen Jeesuksen nimessä nyt... ota vastaan."

"...totuin niin Hänen (Pyhä Henki) läsnäoloon etten tuntenut noiden erityisten hetkien sähköisyyttä. Mutta muut ihmiset tunsivat. Monta kertaa kun ystävät tulivat tapaamaan minua niin Pyhän Hengen läsnäolo sai heidät itkemään... Olin huoneessani puhumassa Pyhän Hengen kanssa ja kun tulin ulos niin hän (kertojan äiti) lennähti seinää vasten... Herran läsnäolo melkein kaatoi hänet... Voitelu on asema jos olet kutsuttu palvelemaan Herraa."

"Jumala sanoi meille, että meidän tulee jakaa voitelua edelleen jokaiselle haluavalle, erityisesti pastoreille ja vanhimmille, jotka vievät sen edelleen omiin seurakuntiinsa..."

"...voitelu on riippuvainen sanoistani. Jumala ei toimi ellen minä sano sitä."

He tekevät itsensä erikoisen voiman ja opetuksen välittäjiksi. Eksyttävissä uskonnoissa on aina peruspiirre se, että ihmiset saadaan toisen ihmisen kontrollin alle tavalla tai toisella ja riippuvaiseksi tämän "voimasta". Jumala käyttää ihmistä mutta ei niin, että ihminen tulee keskeiseksi. "Ilmestystieto" (revelation knowledge) on sana, jota käytetään kuvaamaan liikkeessä vaikuttavien johtajien opetusta. Heidän saamansa tieto on erikoista, suoraan Jumalalta saatua - ei Raamatun sanan vaikuttamaa opetusta vaan suoraa Jumalan ilmoitusta. Viinitarhaliikkeen arvostama profeetta Paul Cainin mukaan kaikki "lihallinen roska" (teologia) tulee panna syrjään ja kuunnella mitä "henki" sanoo seurakunnille nykyisten profeettojen ja apostolien kautta, näille on ilmoitettu "uusia, salattuja totuuksia"..

Mitä mieltä olet tällaisesta ilmestystiedosta:

"Taivaassa on pohjoinen, etelä, itä ja länsi. Tästä seuraa, että sen täytyy olla planeetta."

"Jumalan vaaksa on neljännestuuman pitempi kuin minun... hän on hyvin paljon kuten minä ja sinä. Olento, jonka pituus on jossakin 6 jalkaa 2 tuumaa, tai 6 jalkaa 3 tuumaa (n.185 cm.) ja jonka paino on jossakin parinsadan paunan (n.90 kg) paikkeilla..."

"Pyhä Henki sanoo, että Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan vaimon tuli synnyttää lapsia kyljestään."

"Tarkoitukseni oli antaa (Beatlesien) musiikin kautta maailmanlaaja herätys, tuomaan Henkeni kautta miehet ja naiset Kristuksen tykö." (Koska Beatles-yhtye käytti Jumalan antamaa voitelua väärin niin Jumala otti voitelunsa ja) "...piti sen itsellään mutta aikoo vapauttaa sen jälleen."

Nöyryys ja kohtuus on vaatimus hengelliselle johtajalle. Nöyryyttä Jumalan edessä eivät kuvaa seuraavat lausumat: "Edustat kaikkea mitä Jumala on ja mitä Jumalalla on... Kun katsot minuun, katsot Jeesukseen... Nähdä minut on sama kuin nähdä Jeesus."

"Olen "pikku messias"...

"(Jumalan Henki)... maan päällä julisti tänään mikä on ollut Jumalan iankaikkinen tarkoitus kautta vuosituhanten... että Hän tekee itsestään kopioita maan päälle."

"Jumalan pitää tehdä mitä me pyydämme...", "Sinussa ei ole Jumalaa - sinä olet yksi (Jumala)..."

"Hän (Jumala) teki meistä samanlaisia kuin itse on... uskovaa kutsutaan Kristukseksi... Sitä me olemme, me olemme Kristus."

Raamattu antaa kristityn ja Jumalan suhteesta aivan toisen kuvan. Uskova on kaikessa riippuvainen Hänestä eikä voi määrätä Jumalaa. Paavali tunsi loppuun asti suurta heikkoutta taistellessaan "vanhaa luontoaan" vastaan (Room.7:14-25).

Profetia on alennusmyynnissä. Kun Raamattu asettaa profetian suureen arvoon ja painottaa Jumalan vaikuttaman profetian myös toteutuvan niin nämä johtajat opettavat, että n. 66%:n tarkkuus profetoinnissa riittää ja sinut voidaan julistaa Jumalan profeetaksi.

Tästä suora seuraus on, että profetoida voi kuka tahansa. Näin profetialta on viety arvokkuus, luottamus ja kunnioitus. Profetia voi olla mitä tahansa ja mistä lähteestä tahansa pääasia on, että profeettaa arvostetaan ja kunnioitetaan.

Raamatun malli on aivan toinen - profeetalla ei ole omaa arvovaltaa vaan hän ainoastaan tuo esille Jumalan haluaman ilmoituksen.

Koska Jumala on kaikkivaltias Hän valvoo antamansa profetian oikeellisuuden ihmisen vajavaisuudesta huolimatta. Jumalan vaikuttamaa profetiaa ei tarvitse jälkeenpäin puolustella eikä selitellä. Nykyinen hengellinen liikehdintä on laittanut profetian lahjan halpahallin myyntitiskille, josta kuka tahansa voi sen ostaa 66%:lla to-

dellisesta hinnasta. Jumalan vaikuttama profetia toteutuu aina 100 %:sti, koska painopiste ei ole vajavaisen ihmisen kyvyssä vaan Jumalan kaikkivaltiudessa.

Voidaanko puhua "suuresta Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamasta herätyksestä" tai "uudistuksesta", jos liikkeen johtajien opetus on ollut vuosien ajan edellä olevan mukaista?

Kukin mielessään päätelköön itse.

 

Tämän artikkelin saa täydellisenä alaviittein varustettuna tilaamalla:

Kristityn Foorumi

PL 571, 33101 Tampere

alkuun johdanto kristityn foorumi artikkelit / israel / linkit mikä on kristityn foorumi

 

 

Älkää eksykö ja Koetelkaa kaikki

 – varoitusta nyt monelta suunnalta

 

 

Viime aikoina eräät suomalaiset kristityt vaikuttajat ovat heränneet vastustamaan ainakin osaa väärästä karismaattisesta liikkeestä. Hyviä kommentteja ovat antaneet Ristin Voiton päätoimittaja Leevi Launonen ja Uuden Tien päätoimittaja Leif Nummela. One Way Missionin johtaja Tapani Suonto on jo pidemmän aikaa puhunut erityisesti menestysteologiaa vastaan.

 

Nämä veljet olivat myös mukana Älkää eksykö -illassa Helsingin Vanhassa kirkossa marraskuussa 2015. En ollut kuulijana mutta katsoin tilaisuuden netistä. Hyvä tilaisuus, jossa Kirsi Rostamo ja Leevi Launonen mainitsivat kristillisen median vastuun viitaten, että pitäisi valottaa Suomeen tulevien opettajien ja oppien taustoja. (Jota KF:kin on tehnyt kohta 20 vuotta). Tapani Suonto puhui erinomaisesti menestysteologiaa vastaan. Pääpuhuja oli intialainen pastori Prem Kodali, joka valotti Intian tilannetta ja myös menestysteologian väärää evankeliumia: kristilliset (amerikkalaiset) satelliittiTV -kanavat suoltavat lihallisen mielen mukaista evankeliumia ja TV -saarnaajat ”etovaa ihmeiden tuottamista”. Kodalin puhe oli peruskristillinen ja hyvä: ”julistamme ristiinnaulittua Kristusta”, ”ei tarvitse juosta siunausten perässä jos sinulla on Jeesus”. Myös Marttyyrien ääni -järjestön Juhani Huotarilla oli puheenvuoro. Tilaisuuden järjestivät Uusi TieRistin VoittoOne Way TV ja Radio Dei.

 

Onnistunut ilta ja hyvää sanaa, jota aikamme tarvitsee. Mutta kun katsoin ohjelmaa TV7 nettipalvelusta, tuli jo heti alussa kylmää vettä niskaan - nimenomaan koskien ”median vastuuta”. Ilta oli videoitu kolmeen osaan joiden alussa oli mainostamista. Mainostettiin Elijah-House -järjestöä, joka on saanut jalansijan myös Suomeen. Maailmalla Elijah Housilla on yhteydet Healing Rooms -liikkeeseen. Kumpikin liike kuuluu ns. uuteen apostoliseen uskonpuhdistusliikkeeseen. Elijah Housen johtajat ovat Paula ja John Sandford. Heidän mentorinsa puolestaan oli Agnes Sandford niminen henkilö. John Sandford kuvaa itseään ”super-spook mystikko (super-spook on slangisana tarkoittaen hyvin voimallista ja menestyksekästä vakoilijaa, myös informaation etsijää), näen kaiken aikaa unia, näkyjä ja saan aivan erityisiä kokemuksia” (Kirja: Healing the wounded spirit).

 

Toinen oli Heidi Baker -nimisen tunnetun amerikkalaisen karismaatikon kirjamainos. Heidi Baker on yksi liikkeen ”profeetta” ja toimii New Apostolic Reformation (NAR)-yhteydessä. Hyväntekeväisyyttä hän harjoittaa Afrikassa järjestönsä kautta. Nämä liikkeet ja opettajat tulevat usein yleisesti hyväksytyiksi juuri hyväntekeväisyyden nimissä. Asiaa ei auta vaikka Baker ei kirjassaan mainitsisi yhteyksiään ja vaikka Elijah House tekisi hyvältä vaikuttavaa opetustyötä. On mentävä näiden toimijoiden juurille ja taustoihin ettei joudu tukijaksi sellaiselle, joka ei lopulta toimikaan raamatullisen evankeliumin hyväksi.

 

Kristillisen median vastuu ei ole Suomessa toiminut kaikilta osiltaan. Kristillinen ”tuotevastuulaki” ei toimi. Niin syvälle ja niin laajalle väärän karismaattisuuden erilaiset versot on maahamme juurrutettu. Samassa paketissa välillä varoitetaan ja eksytetään. Monet kristilliset kustantajat ovat julkaisseet jo vuosien ajan äärikarismaattisuutta tukevaa kirjallisuutta. Patmos/Kuvan ja Sanan julkaisu- ja mediatoiminta on ollut merkittävässä osassa. TV7 osuus tässä on tänä päivänä suuri.

 

Maaliskuun 5 päivä 2016 vääriä oppeja vastustetaan jälleen Helsingin Lähetysseurakunnassa teemalla ”Koetelkaa kaikki”. Mainostetun seminaarin järjestävät Aikamedia Oy, Helsingin Lähetysseurakunta, Patmos Lähetyssäätiö, Uusi Tie -lehti, One Way Mission, Ristin Voitto -lehti ja Radio Dei. Puhujina Tapani Suonto, Heimo Embuska, Esa Hyvönen, Pasi Turunen, Petri Mäkilä ja Niilo Närhi. Iltatilaisuudessa puhuu Leif Nummela ja paljastetaan Aikamedian uusi, 45 euron hintainen kirja äärikarismaattisuuden ilmiöistä. Nummelan kirjoituksen 24.2 mukaan kirja on ”merkkipaalu” eikä siinä mitassa äärikarismaattisuutta (Nummela mainitsee erityisesti New Apostolic Reformation -liikkeen) ole Suomessa arvioitu milloinkaan ennen. Nummela myös viittaa siihen, että ”jo vuosia sitten” harhat olivat näkyvissä. Miksi silloin seurakuntien johdossa ei haluttu ottaa perusteltuja varoituksia ja varoittajia todesta?

 

Ehkä Leif Nummela ei ole seurannut sitä jo vuosia jatkunutta äärikarismaattisen ja myös NAR -liikkeen arviointia, jota Suomessa itseasiassa on käyty mutta jota monet kristilliset toimijat eivät ole halunneet nähdä ja tunnustaa. Jo vuonna 1991 RV julkaisi helluntailiikkeen veteraanisaarnaaja Matti Pyykkösen erinomaisen kirjan karismaattisesta eksytyksestä ”Jumala juoksupoikana – ihmiskeskeisen teologian diagnoosi”. Matin kirja herätteli aikanaan suuresti myös minua. On mielenkiintoista nähdä, kuinka laajalti kirja käsittelee väärää karismaattisuutta tai miltä osin se esittää sellaista jota esim. Matti Pyykkönen, Olavi Peltola, Per-Olof Malk, Jouko Nieminen, Ceta Lehtniemi, Pauli Koskinen ja monet muut allekirjoittanut mukaan lukien netissä, kirjallisesti ja luennoilla ovat esittäneet jo vuosien ajan.

 

Onko kirjassa sellaista tietoa, jota maksaja ei ole voinut saada jo ennenkin julkaistuista kirjoista tai netistä (tänä päivänä on monia suomalaisiakin sivustoja, joilla arvioidaan kriittisesti karismaattista eksytystä), jopa ilmaiseksi? On kiitettävä asia, että edellä mainitut järjestöt ja henkilöt ottavat kantaa äärikarismaattisuutta vastaan. Mutta kiusallista on, että eräiden mukana olevien järjestöjen ja henkilöiden toiminnassa sama äärikarismaattisuus on mukana – järjestöstä ja henkilöstä riippuen eri tavalla ja eri mitassa.

 

Menestysteologiasta puhuttaessa yksi suurimpia menestysteologeja on amerikkalainen elämäntaito-opettaja Joyce Meyer. Kuvan ja Sanan kustantamia hänen kirjojaan myyvät useat muutkin kustantajat. Seminaarissa puhuva Niilo Närhi on helluntailiikkeen Avainmedia -järjestön johtaja. Järjestö julkaisee samannimistä lehteä, jossa on jo hyvän aikaa ollut Joyce Meyerin kolumni. Äskettäin julkaistussa ”Salvation not for sale” -kirjasessa Sarah Wilson mainitsee Joyce Meyerin esimerkkinä siitä, kuinka rikkaat amerikkalaiset saarnaajat imevät hyväuskoisten kristittyjen säästöt taskuihinsa ”...ja sitten menevät ja ostavat 23 000 dollarin WC-istuimen, kuten evankelista Joyce Meyer teki. Se on suorastaan rikollista...” Entä Benny Hinn -ihannointi? Kuka on ollut edistämässäSuomeen vaikkapa Bill Johnsonin ja Bethel Church'in väärää karismaattisuutta? Voisin mainita muitakin esimerkkejä.

 

Tämä sekavuus sattuu ihan sydämeen saakka. Toisaalta arvostan kaikkia näitä edellä mainittuja toimijoita ja henkilöitä ja haluan kiittää näitä pyrkimyksiä. Toisaalta näen kuinka ristiin ja rastiin tässä vaikutetaan. Eikö jo voitaisi tunnustaa, että karismaattinen liike on pääosiltaan mennyt kaiken aikaa vain epäterveeseen suuntaan? Vuosia sitten siitä on varoitettu ja varoittaminen on kaiken aikaa jatkunut. Liikkeestä varoittaminen voi olla uutta näille henkilöille mutta ei se muutoin alkuunkaan ole uusi asia. Sellaista kuvaa ei pitäisi antaa. Pikemminkin tässä ollaan jo jälkijunassa. Jälkien korjaaminen on paljolti jo mahdotonta. Suomessa on monia uskovia, jotka kokevat jääneensä seurakuntiensa ulkopuolelle, koska eivät ole hyväksyneet sinne tulleita karismaattisia vaikutuksia. Moni on myös ollut mukana karismaattisessa liikkeessä pettyen pahasti sen moniin perusteettomiin lupauksiin.

 

 

Kattava tietopaketti:

Uusi Apostolinen Uskonpuhdistus, New Apostolic Reformation (NAR): Näkökulma -lehti nro 2/2015 lataa ilmaiseksi:www.kristitynfoorumi.fi/nakokulma2.pdf

 

Vain pieni osa muuta asiaan liittyvää:

Uusi Viini Juovuttaa kirja:www.kristitynfoorumi.fi/pdf/uvj.pdf

Joyce Meyeristä jo n. 10 vuoden takaa:www.kristitynfoorumi.fi/meyer.htm

Elijah House ja Sandfordit:www.kristitynfoorumi.fi/outojayhteyksia.htm

Oikean ja väärän erottaminen:http://www.kristitynfoorumi.fi/oikeanerott.pdf

Väärä karismaattisuus, parantajat ja mesmerismihttp://www.kristitynfoorumi.fi/karismesmer.html

 

Kirjoja

-UVJ (ilmainen edellä olevasta linkistä)

-Katso Jumalan Karitsa (Matti Pyykkönen, Paavo Suihkonen, Olavi Peltola, Paavo Lievonen, Juhani Aitomaa, Per-Olof Malk) mm. menestysteologiasta ym.

-Olin voitelussa, Jouko Nieminen

-Kulissien takana, Yves Brault

-Karismaattinen vaiko hengellinen, Matti Pyykkönen

-Nykyajan harhat (Aitomaa, Lehtniemi, Malk, Nieminen, Peltola – mm. uudesta apostolisesta liikkeestä, väärästä henkivalta-opetuksesta, mesmerismin ja henkisten oppien vaikutuksesta äärikarismaattisuuteen, sielunhoidosta suhteessa Healing Rooms/torontolaisuuteen ym., karismaattisista ilmiöistä ja liikkeistä, jne.)

Edellä on mainittu vain osa materiaalista joka on ollut saatavissa jo vuosien ajan.

Tilattavissa Evankeliumin opintoyhdistys ry. PL 17, 05831 Hyvinkää

http://www.evankeliumikoulu.fi/tuote-osasto/kirjat/

 

 

Juhani Aitomaa

 

 

 

Kommentit

29.05.2018 15:42

Leo Sippola

Kuinka luovia ihmeitä voi tehdä saatanan hengessä. Nuo pastorit korottavat Jeesusta. Monilla jumalana on oikea oppi ja muiden vikoilu!

29.05.2018 15:38

Leo Sippola

Kritiikkiä "kuin lonkalta" Nigerian pastoreista kuten Chris Oyakhilomesta ja TB Joshuasta. Olen nähnyt paikan päällä kun 300 - 400 sairasta parani Chrisin kokouksessa. Minua pelottaa tämä parjaus.