Varoitus uusista harhaopeista

 

Epäraittius ja suoranaiset harhaopit ovat yksi syy siihen voimattomuuteen, joka vaivaa suomalaista kristillisyyttä tänään. Kun työmme alkoi 30 vuotta sitten, harhaopit vaikuttivat enimmäkseen seurakuntien ulkopuolella. Tänään tilanne on toinen. Syitä tähän kehitykseen on paljon, yksi merkittävimmistä on internet. Monet uskovat eivät ole enää oman pastorinsa paimennettavissa kuten ennen, vaan mitä erilaisimpien saarnamiesten ”opetuslapsina” omaksuen heiltä vieraita oppeja. Moni ei myöskään enää lainkaan osallistu paikallisseurakuntansa toimintaan vaan pelkästään ”virtuaaliseurakunnan” kokouksiin. Ikävä kyllä myös jotkut seurakunnat ovat innostuneet noista uusista opeista.

Tähän kehitykseen voimme vaikuttaa nostamalla opetuslapseuden tavoitteeksemme koko maassa. Toinen tehtävämme on varoittaa. Siksi haluamme nostaa esiin muutamia oppeja, jotka juuri tänään tuottavat surullista hedelmää. Olkoon tämä samalla esimerkkinä asiasta tietämättömille siitä, minkälaisessa maailmassa tänään elämme.

Oppi, joka kieltää paikallisseurakunnan

Uusi paikallisseurakunnan kieltävä harhaoppi on internetin kautta vedonnut viime kuukausina tuhansiin uskoviin eri puolilla Suomea. Uuden opin mukaan Jeesus tulee pian noutamaan ne, jotka ovat valmistautuneet hänen paluuseensa eroamalla omasta paikallisseurakunnastaan ja liittymällä universaaliin seurakuntaan. Oppia perustellaan Raamatulla hyvin hatarin argumentein. Haluamme korostaa, että Raamatun mukaan jokaisella kristityllä tulisi olla hengellinen koti. ”Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niin kuin muutamien on tapana.” (Hepr. 10:11)

Kolminaisuuden kieltävä oppi

Jumalan kolminaisuuden kieltävä oppi nostaa jälleen päätään vedoten kevyin perustein Raamattuun ja saa monet hämmennyksiin. Tämänkin opin perusteet ovat kestämättömiä, kun niitä tarkastellaan syvällisemmin Uuden testamentin valossa. Kolminaisuusoppi on raittiin kristillisyyden tinkimätön peruskivi. Sitä julistaa koko Uusi testamentti.

Profeetat, joita Aabraham, Mooses ym. neuvovat

Maailmalla ja myös Suomessa vaikuttaa monia profeettoja, joista toiset ovat Jumalan lähettämiä, toiset eivät. ”Älkää jokaista henkeä uskoko”, sanoo Raamattu. Haluamme tässä yhteydessä varoittaa profeetoista, jotka käyvät päivittäin keskusteluja Mooseksen, Aabrahamin ja muiden Raamatun henkilöiden kanssa ja saavat niiltä tärkeitä neuvoja ja opetusta. Pyhä Henki on meidän opettajamme ja Häneltä saamme kaiken, mitä tarvitsemme. Yhteys kuolleisiin ei kuulu terveeseen kristillisyyteen vaan spiritismiin.

Epäraittiit enkeli-ilmestykset

Epäraittiit enkeli-ilmestykset saavat yhä enemmän vaikutusvaltaa maassamme ja myös uskovien keskuudessa. Raamattu puhuu paljon enkeleistä, mutta se varoittaa myös sielunvihollisesta, joka pukeutuu valkeuden enkeliksi. Enkelit, jotka ilmestyvät päivittäin opettaen ja ohjaten ihmisiä heidän elämänvalinnoissaan, eivät toimi Jumalan enkeleille antaman tehtävän mukaisesti. Pyhä Henki on lähetetty maailmaan opettamaan ja johdattamaan Jumalan lapsia, se tehtävä ei kuulu enkeleille. Riippuvaisuus enkeleistä ja niiden neuvoista johtaa lopulta hengelliseen kriisiin ja syviin ahdistuksiin.

Epäraamatulliset ilmiöt

Uutta tuloaan maahamme tekee myös virtaus, jossa erilaisia nykimisiä, kouristuksia ja muita pakkoliikkeitä sekä eläimellistä ääntelyä pidetään Pyhän Hengen aikaansaamina. Ne eivät kuitenkaan ole raamatullisia eivätkä terveitä. Joukossamme on yhä monia, jotka ovat aikanaan särkyneet näissä epäraittiissa liikkeissä ja toipumassa haavoistaan. Jos ihminen on tämänkaltaisissa siteissä, rukoilemme hänelle vapautumista ja kehotamme luopumaan siitä, mikä ei ole tervettä.

Uudet demoniopit

Yhä laajemmalle leviää opetus uskovien vapauttamisesta erilaisista hengistä. Vilpitön uskova on ennen kaikkea Pyhän Hengen temppeli, ei pahan hengen. Kaikkia ongelmia, sairauksia, kiusauksia ja ahdistuksia ei voi eikä tule hoitaa ajamalla ulos demoneja. Emme suosittele osallistumista istuntoihin, joissa keskitytään määrittelemään, mitä henkivaltoja kussakin uskovassa asuu, ja joissa ääritapauksissa jaetaan oksennusastioita, jotta uskovat voivat oksentaa henkiä ulos. Monet ovat näiden oppien seurauksena joutuneet suuriin ahdistuksiin ja menettäneet jopa henkisen tasapainonsa.

Olemme tietoisia Raamatun opetuksesta demoneista ja niiden todellisuudesta myös nykyaikana, mutta raitis Raamatun opetus ei johda tällaiseen toimintaan.

Menestysteologia

Myös menestysteologia nostaa edelleen päätään uuteen pukuun pukeutuneena ja yhä uusien opettajien kautta. Sen opettajat vetoavat ihmisiin lupaamalla helppoja vastauksia terveyden, taloudellisen hyvinvoinnin ja menestyksen alueilla. Kehotamme varovaisuuteen silloin, kun julistus keskittyy maalliseen onneen unohtaen Jeesuksen sanat: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.” (Luuk. 9:23) Onnellisen elämän sijasta menestysteologia johtaa pettymykseen, riittämättömyyden ja väärän syyllisyyden tuomaan ahdistukseen, uupumukseen ja usein lopulta luopumukseen.

Henkiparantajat

Yhä useampi uskova turvautuu erilaisiin henkiparantajiin erottamatta niiden toimintaa kristillisestä esirukoustoiminnasta. Okkultismin ja kristinuskon raja on vakavalla tavalla hämärtymässä. Me uskomme Pyhään Henkeen ja kehotamme kaikkia etsimään apua yksin Häneltä. Varoitamme vakavasti osallistumasta mihinkään muuhun ”henkimaailman” toimintaan.

Lopuksi

Koska toipuminen erilaisista harhoista ja niiden aiheuttamista traumoista kestää jopa vuosia, kannattaa harkita, millaisiin ”hengellisiin” tilaisuuksiin ottaa osaa, mitä opetusta ottaa vastaan ja mitä kaikkea seuraa internetistä. Harhaan menneen ihmisen ohjaaminen takaisin terveeseen oppiin on usein osoittautunut hyvin vaikeaksi.

Jos olet särkynyt harhaoppien seurauksena ja sielunhoidon tarpeessa, ota ensin yhteyttä luotettavaan pastoriin tai sielunhoitajaan omalla paikkakunnallasi.

By:
Tapani Suonto ja Aki Miettinen

100% totuus

 

Jokaisen todellisen Jeesuksen opetuslapsen tulee julistaa

100 %:sta Raamatullista totuutta, täydellistä evankeliumia, mitään siihen lisäämättä tai mitään siitä pois ottamatta!

HÄN ON KOLMIYKSEISEN JUMALAN AINOKAINEN POIKA, JOKA ON OLLUT OLEMASSA ENNEN IKUISIA AIKOJA:

Anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä
(Joh 17:5, KR92).

On annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja
(1 Tim 1:9)

Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut
(Joh 1:18, KR38).

Ainokaisella Pojalla on Isältä
(Joh 1:14, KR38).

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
(1 Joh 4:9).

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa
(Joh 3:16, KR38)

Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän
(Joh 6:46).

HÄNEN KAUTTAAN KAIKKI ON LUOTU JA PYSYY VOIMASSA:

Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa (Kol 1:16-17).

Sinä olet luonut kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu
(Ilm 4:11, KR92)

HÄN TYHJENSI ITSENSÄ JA TULI IHMISEKSI:

Tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen
(Fil 2:7, KR38)

Hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne (2 Kor 8:9, KR92)

HÄN ON JUMALA:

Sana oli Jumala (Joh 1:1)

Tuomas: "Minun Herrani ja minun Jumalani" (Joh 20:28)

Mutta Pojastaan hän sanoo:
"Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan" (Hepr 1:8)

Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!
(Room 9:5, KR38).

Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä
(1 Joh 5:20, KR92).

Minä ja Isä olemme yhtä (Joh 10:30)

Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän
(Joh 14:9)

Jeesus on ollut olemassa jo ennen ihmiseksi syntymistään

Jeesus Kristus on ikuisuudesta asti ollut yhtä Isän ja Pyhän Hengen kanssa

"Totisesti minä sanon teille. Ennenkuin Abraham syntyi olen minä ollut" (Joh 8:58).

Tämä Jeesuksen vastaus tuntui juutalaisista niin pilkkaavalta, että he alkoivat poimia kiviä. Jeesus Kristus ei ole luotu, vaan ikuinen.

Jeesus on ollut ennen aikaa ja on ajan Herra. "Hän on esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa" (Kol 1:15).

Hänessä Jumala tulee ikuisuudesta aikaan, tuonpuoleisuudesta tämänpuoleisuuteen (Joh 17:5; 15:5; 8:58; 1 Kor 10:4; San 8:22-31).

Jeesus Kristus on todellinen Jumala ja todellinen ihminen.

Hän on Daavidin poika ja Daavidin Herra (Matt 22:45), hän on ensimmäinen ja viimeinen (Ilm 1:17-18), Marian poika ja Korkeimman Poika (Luuk 1:31-32).

Kaikessa mitä Jeesus tekee Jumalana, hän on myös saamalla ihminen. Kaikessa mitä hän tekee ihmisenä, hän on samalla Jumala.

Tämä ihminen on totisesti Jumala
(Joh 20:28; Tiit 2:13; 1 Joh 5:20; Room 9:5; 1 Tim 3:16).

Tässä on suuri kolmiykseisen Jumalan salaisuus, jota ihmisenä emme koskaan tule tyhjentävästi ymmärtämään. Mikä kiitoksen ja palvonnan aihe se onkaan uskovalle sydämelle läpi koko ajallisen elämän!

Kolminaisuudessa on kyse siitä, että yksi Jumala toimii kolmen eri persoonan kautta samanaikaisesti.

Yksi ja sama Jumala ilmaiseen itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä siten, että nuo persoonat ovat aktiivisia samanaikaisesti kunkin toimiessa oman virkansa mukaisesti.

Eri persoonilla on eri tehtävät
Isä on maailman luoja ja ylläpitäjä, Poika eli Jeesus on maailman syntien sovittaja, voideltu vapauttaja ja Pyhä Henki on pyhittäjä, joka käyttää koko kolmiyhteisen Jumalan auktoriteettia maan päällä. Poika on yhtä Isän kanssa ja Henki lähtee heistä molemmista.

Kullakin persoonalla on siis oma virkansa eli tehtäväalueensa. Näissä kolmessa persoonassa toimii yksi ja sama Jumala, joka on Raamatun mukaan rakkaus.

Joh 1: 1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
4. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.
14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Matt 3: 16. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
17. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”.

Kuten edellä olevasta voi huomata, toimivat kaikki kolme Kolmiaisuuden persoonaa yhdessä.

Sama kolminaisuus toimi myös Vanhan Testamentin ajassa. Kuten käy ilmi jo luomiskertomuksesta, jossa Jumala sanoo:

1. Moos 1: 26. Ja Jumala sanoi:

”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”.

Sananlaskuissa jopa kysytään Jumalan pojan nimeä.

Sananl. 30: 4. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

Israelin uskontunnustukseksi muodostuneessa 5. Mooseksen kirjan julistuksessa:

”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi”. käytetty sana yksi (Echad) tarkoittaa yhtä, joka koostuu osista.

Oppi Kolminaisuudesta voidaan päätellä useista Raamatun teksteistä. Jeesus mainitsi Kolminaisuuden lähetyskäskyssään:

”kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” (Matt. 28:19).

Raamattu opettaa selvästi, että on olemassa vain yksi tosi Jumala

(esim. 5. Moos. 6:4, Mark. 12:29, Jes. 43:10, 45:5, 2. Sam. 7:22, 1. Kor. 8:4, 1. Tim. 2:5, Ef. 4:6, Joh. 17:3).

Isä on tämä Jumala

(esim. Matt. 11:25, Joh. 17:3, Ef. 4:6, 2. Piet. 1:17),

mutta myös Poika on tämä Jumala

(esim. Joh. 1:1, 1:18, 20:28, Matt. 1:23, Room. 9:5, Kol. 2:9, Hepr. 1:8, Tit. 2:13),

ja samoin myös Pyhä Henki on tämä Jumala

(Ap.t. 5:3-4, 2. Kor. 3:17).

Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat silti erillisiä ja persoonia, siis erillisiä persoonia

(esim. Joh. 14:16-17, 16:5-8, 17:5, Matt. 3:16-17, 2. Kor. 13:13).

Täten Jumala on siis yksi Jumala ja kolme persoonaa.

Isä Jumala, joka on täydellisellä Viisauden Sanallaan synnyttänyt Jumalan Pojan, rakastaa äärettömästi tätä ainokaista Poikaansa.

Poika puolestaan vastaa Isän rakkauteen äärettömästi.

Kun sekä Isä että Poika näin vuodattavat itsensä kokonaan tähän äärettömään rakkaussuhteeseen, on tuloksena jumalallinen ja persoonallinen Rakkaus, joka on täten myös itse Jumala – Pyhä Henki.

Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluus ilmoitettiin luonnollisesti vasta sitten, kun Jeesuksen lunastustyön aika oli koittanut ja kun Pyhän Hengen vuodattaminen oli tullut ajankohtaiseksi.

Silti Jumala antoi jo Vanhassa testamentissa vihjeitä Kolminaisuudesta. Kun Jumala loi ihmisen, hän puhui monikossa: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1. Moos. 1:26).

Kahdessa Vanhan testamentin jakeessa viitataan melko vaikuttavasti koko Kolminaisuuteen:

”Herran (Isä) Sanalla (Poika) ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa Hengellä (Pyhä Henki).”
(Ps. 33:6)

”Herra (Isä) on lähettänyt minut (Poika) ja oman Henkensä (Pyhä Henki)”.
(Jes. 48:16)

Hän on Isässä ja Isä Hänessä.

Tosi Jumala Jumalasta... ihminen ihmisestä..

Meitä ei voi pelastaa kukaan muu kuin Jumala, silloinhan Jeesuksenkin täytyy olla Jumala.

Jes 43:
10 Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.
11 Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä.

Raamattu opettaa ettei ole muuta Pelastajaa kuin Herra Jumala. Tämä tarkoittaa silloin sitä ettei kukaan muu voi toimia Pelastajana ja syntien sovittajana kuin Herra Jumala.

Luuk 2:11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Apt 4:
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11 Hän on ‘se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Apt 4:12 vahvistaa ja todistaa sen, että Jeesus on Jesajan kirjan Herra (Jumala) ja pelastaja.

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Jos joku kiistää Jeesuksen Jumaluuden, niin hän ei voi olla pelastavassa uskossa!

Äläkä sano, että minä tuomitsen ihmisiä!!

Sillä sitä minä en tee, vaan Jumalan sana itse määrittelee sen mitä meidän tulee uskoa pelastuaksemme Jumalan armosta.

Kun me tunnustamme syntimme ja teemme parannuksen ja uskomme Jeesuksen olevan Herra (Jumala), niin Hän pelastaa meidät ja antaa syntimme anteeksi.

Hebr 9:
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!
15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

Raamattu opettaa Jeesuksen uhranneen itsensä Golgatan ristillä iankaikkisen Hengen kautta, joka tarkoittaa sitä, että Hän on Jumala, sillä vain Jumala voi olla iankaikkisesti olemassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus sovitti synnit Jumalana verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta.

Jos et usko Jeesuksen Jumaluuteen, niin sinun syntejäsi ei ole sovitettu ja annettu anteeksi, koska synnit saadaan anteeksi vain sen kautta, että Jeesus Herrana (Jumalana) kuoli syntiesi puolesta.

Joh 8:24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

Raamatussa Jeesus itse sanoo, että Häneen tulee uskoa sen mukaisesti kuka Hän on.

Jos emme usko Jeesusta siksi kuka Hän on, niin kuolemme synteihimme.

Luuk 2:11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja (Pelastaja), joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

Raamattu sanoo Jeesuksen olevan Pelastaja, Kristus (Messias) ja Herra (Jumala).

Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee uskoa Jeesuksen olevan Pelastaja, Messias ja Herra (Jumala).

1 Joh 2:
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

1 Joh 2 luku tuo esille, että se joka kieltää Jeesuksen olevan Messias on antikristus.

Samoin tässä tuodaan esille, että joka kieltää Isän tai Pojan sekä joka Pojan hänellä ei ole Isääkään.

Tämä tarkoittaa sitä, että emme saa kieltää Raamatun opetusta Isästä, joka yksin on Kaikkivaltias Jumala, emmekä saa kieltää Jeesuksen Jumaluutta.

Jos kiellät Pojan siten ettet usko Jeesuksen olevan Jumala, niin sinulla ei ole Raamatun mukaan Isääkään, eli et ole silloin pelastavassa uskossa.

Jos et usko Herran Jeesuksen olevan Jumala, mutta luulet olevasi Raamatullisessa uskossa, niin tee parannus ja usko Herra Jeesus Jumalaksi, niin sinä pelastut.

Apostolien teoissa on hyvin selkeästi ilmoitettu Raamatullisen uskon ja pelastuksen perusteet, sillä Herraan Jeesukseen uskominen sisältää myös sen viestin, että Herra on Jumala, joka ainoastaan voi pelastaa ihmisen:

Apt 16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".

Raamatullisen uskon peruskivi ja perusta on Herra Jeesus, joka on Jumala.

Ilman tätä peruskiveä usko on turha, sillä meidän pelastuksen takuumies ei voi olla luotu, vaan Luoja, koska syntien sovitukseen tarvittiin Jumala!!

Joka tuli ihmiseksi, joka Jumalallisen luonnon omaavana (Jumalana) kykeni saamaan aikaan iankaikkisen sovituksen ja lunastuksen.

Raamatun selkeä opetus on, että Jeesus on Jumala, joka on sovittanut ja antanut synnit anteeksi, niille jotka uskovat Jeesuksen olevan Herra (Jumala).

TÄYSIN SELKEÄ JA KAIKKI LÖYTYY AINAKIN MINUN RAAMATUSTA KÄÄNNÖS TOSIN ON 38.

Aika on täyttynyt

Mitä RAAMATTU sanoo...

Mark. 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Matt. 3:8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,

Meitä varoitetaan ettei jokainen Hänen nimeään huutava EI ole kuitenkaan Hänelle kuuluva.

Matt. 7:15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?
'23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

Tämä raamatun paikka JAE 22-23 ei todellakaan tarkoita vain "TEKOJA"!!!

Mitä tämä vertaus sinun mielestäsi tarkoittaa??

Luuk. 6:43 Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän;
44 sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjanruusupensaasta.


Ei meidän tarvitse pelätä maailmasta tulevia eksyttäjiä vaan sana sanoo meille suoraan:

Ap. t. 20:30 ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa

1 Joh. 2:19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme;

2 Piet. 2:1 Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

1. Tim. 6:3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen

2. Tim. 4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

Jeesus kertoo viimeisestä tuomiosta, jossa ihmiset jaetaan kahteen joukkoon, niihin joilla on synnit anteeksi, ja niihin joilla ei ole.

Matt. 25:31 "Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle.
32 Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista.
33 Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen.
34 Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti.

41 "Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.
46 "Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Muista mitä Raamattu sanoo:

"Pysy sinä siinä, mistä olet varma" (2 Tim. 3:14).

Pysy siinä, minkä olet Raamatusta oppinut. älä lähde mukaan mihinkään uusiin virtauksiin. Sivuuta vain ne, jollet ole siitä varma!

Älä mukaudu missään ihmisten puheiden mukaan, ellet ole Raamatustasi tullut vakuuttuneeksi puheiden Sanan mukaisuudesta!!

Pysy rukouksessa ja Sanan tutkimisessa.

Jumala pui nyt puimatanteretta. Akanat seulotaan pois. Morsianta puhdistetaan nyt ylösottoa varten. Vain puhdas vilja kootaan Jumalan vilja-aittoihin. Vääryyteen mieltyneet eksytetään. Vain ne, jotka vahvoina pysyvät loppuun asti pelastuvat. Vain puhdas, tahraton, valvova ja loppuun asti totuudessa pysynyt, uskollinen morsian temmataan häihin.
Karitsan häihin. Pysytään Totuudessa. Sinun Sanasi on Totuus.

Minä tulen pian; pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi
(Ilm. 3:11).

Raamatussa kehotetaan monesti varomaan vääriä opettajia ja profeettoja. Kehotetaan tutkimaan opetusta ja sananjulistusta, niin ettei puheita niellä pureksimatta.

Väärää opetusta ja vääriä julistajia on ollut aina ja siksi Raamattukin niistä useasti varoittaa.

On tärkeää tuntea Raamattu, jotta osaa arvioida, onko opetus väärää ja harhaanjohtavaa.

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen; on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu”
Gal. 1:6-8

Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on,ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa.Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä!Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko.Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
Matt. 24:11-24

Emme ole vastuussa muitten tekemisistä, voimme vain kertoa heille totuuden. Kuinka he sitten jatkossa toimivat on heidän oma asiansa.

Lahjat saadaan, hedelmät KASVATETAAN. Hedelmistään puu tunnetaan!!

Etsi Herraa ja kuuntele, rakenna elämäsi Jumalan ilmoittetun sanan perustukselle.

Rukoilen että sana valaisee sydämmemme...

Taivaan Isä, pyydän Jeesuksen nimessä, että sinä ilmoittaisit Henkesi kautta sanasi.
Paljasta sydämeni piilossa olevat alueet, jotka estävät minua tuntemasta sinua.
Tahdon toivottaa tervetulleeksi Henkesi synnyttämän synnintunnon ja pyydän armossasi tekemään minussa sen, mitä Sinä minussa tahdot tehdä.
Haluan oppia tuntemaan Sinua läheisemmin, anna minun kuulla äänesi SANASI kautta.
Opeta Herra minua kunnioitamaan sinua kaiken luojana, kaiken Herrana.
Opeta Herra näkemään sinun tahtosi ja opetuksesi vaikeuksien keskellä.
Opeta Herra minulle OIKEANLAISTA NÖYRYYTTÄ ja poista minusta VÄÄRÄLAINEN YLPEYS.

Jeesus selvästi varoittaa meitä ja kehoittaa meitä valvomaan.

1 Piet. 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

Matt. 25: 6 Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon

2 Kor. 5:10 10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Onko sinulla öljyä?

Nyt kysyn sinulta veljeni tai sisareni Herrassa:

Mitä sinä näet, kun tutkit Sanaa Herran edessä ja katsot ympärillesi?

Herra antakoon meille silmävoidetta nähdäksemme ja öljyä lamppuihimme.

Kun Jeesus taisteli oman tahdon ja Isän tahdon tekemisen välillä, hän oli Getsemanessa.

Hebreaksi Getsemane on Gat shmane, ja se tarkoittaa öljypuristinta.

Olkoon meilläkin se mieli, mikä Jeesuksella oli. Ottakaamme joka päivä ristimme ja olkaamme kuuliaisia kuolemaan asti (Filipp.2:5-13).

Silloin meillä on öljyä.

Helluntai käy Golgatan kautta.

Ilman kuuliaisuutta ei ole Hengen täyteyttä. Tottelemattomuus sammuttaa Hengen, johtaa paatumukseen ja lopulta kuolemaan.

Pysykäämme Kristuksessa ja Sanassa, silloin Hän pysyy meissä ja tuottaa hedelmää.

Hän myös kurittaa, jotta kantaisimme runsaammin hedelmää.

Älkäämme pelätkö Herran kuritusta ja ohjausta, sillä se on parhaaksemme, vaikka se käykin monesti kipeää.

Kurituksessa Hän ilmoittaa itsensä meille ja meissä (Joh.15:1-15, Joh.14:21-23)

Se, mikä on Jumalasta, kestää kyllä päivän valoa ja tarkastelua.

Valitettavasti monia kuitenkin pelotellaan tutkimasta ilmiöitä, joita tänä aikana tapahtuu seurakunnissa.

Tämän takana ei silloin ole kuitenkaan lainkaan Jumala, sillä Jeesus sanoi:

"Jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
(Joh.3:20-21)

Kaikella on aikansa, niin kuin saarnaaja sanoo:

"Aika on istuttaa ja aika repiä istutus." (Saarn.3:2)

Tämä vaikea tehtävä annettiin myös profeetta Jeremialle (Jer.1:9-10).

Ja kun Jeesus nuhteli fariseuksia siitä, että he olivat tehneet Jumalan sanan tyhjäksi omilla perinnäissäännöillään, he loukkaantuivat häneen.
Silloin Jeesus sanoi:

"Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois." (Matt.15:13)

Kun Pyhä Henki tuli helluntaipäivänä ja täytti uskovat, he eivät kaatuneet maahan tai tehneet muutakaan sellaista, mitä nykyisin tapahtuu "ihmekokouksissa".

He eivät myöskään olleet juovuksissa niinkuin eräät väärin opettavat, vaan jotkut pilkkasivat heitä ja väittivät niin, koska eivät keksineet muuta (Apt.2:1-15).

Raamattu sanoo, että sana rististä on hullutus tälle maailmalle, mutta se ei oikeuta meitä käyttäytymään typerästi, sillä silloin olemme häpeäksi Jumalalle.

Kun ihminen tulee uskoon, jotkut pilkkaavat ja sanovat että "Se on mennyt sekaisin!".

Sanoma on siis hullutus tälle maailmalle.

Päihtyminen on Raamatussa yleensä tuomion kuva, olipa se viinistä tai hengellistä.

Pyhä Henki on raittiuden Henki, siis terveen harkinnan Henki.

Juopuneella ei ole tervettä harkintakykyä, siksi meitä kehotetaan olemaan juopumatta viinistä, olemaan raittiit ja täyttymään jatkuvasti Pyhällä Hengellä, mikä on päihtymisen vastakohta eikä vastaava kokemus (Efes.5:15-20, 1Piet.1:13, 5:8, 2Tim.1:7, Luuk.21:34-35, Matt.24:48-51).

Usko ei synny ihmeiden näkemisestä ja kokemisesta, vaan Jumalan Sanasta.

Emme voi rakentaa elämämme olettamuksiin ja sellaiseen, mitä ei löydy Raamatusta.

Raamattu eli Jumalan Sana tuli lihaksi Jeesuksessa ja Hänen tulisi olla esikuvamme, muuten joudumme harhapoluille.

Seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumia ja tehdä ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä Hän on käskenyt pitää.

Jumala kyllä huolehtii ihmeistä, jotka seuraavat julistettua Sanaa.

Nykyään on vain niin, että uskovat seuraavat "ihmeitä ja merkkejä".

He juoksevat milloin sinne, milloin tänne.

Jumalan voima ilmenee kuitenkin heikkoudessa.

Me olemme saviastioita, ja tämä tulisi vapauttaa meidät lepoon Herran edessä ihmeiden suorittamisesta.

Tavoitellessamme "suuria tehtäviä" ja ollessamme "väkeviä Jumalan miehiä" unohdamme totuuden, että joka tahtoo suureksi tulla, hänen tulisi olla toisten palvelija.

Jumalan teot voivat monesti olla sellaisia, että me emme itse huomaa niitä.

Usein Jumalan teot ovat esimerkiksi veljien kuormien kantamista arjen keskellä, kenenkään näkemättä.

Taivaallinen Isä näkee ne kuitenkin.

Älkäämme siis etsikö kunniaa ja mainetta ihmisten edessä. Väärien profeettojen vetoomus tuomiolla oli päinvastoin:

"Emmekö me tehneet ihmeitä sinun nimessäsi!"
(Matt.7:22-23).

Nämä samat ihmiset, jotka sanovat, ettei Jumalaa voida panna laatikkoon, juoksevat kuitenkin itse hakemassa "pyhää henkeä" ja "voitelua" milloin mistäkin paikasta ja tuovat sitten "herätyksen" matkalaukussa kotiin.

Jumala kyllä voi tehdä mitä tahtoo.

Hän voi vaikkapa kaataa ihmisen kumoon.

Kysymys ei ole kuitenkaan tästä, vaan siitä, onko tämä käytäntö löydettävissä Raamatusta.

Puhuessaan tulemuksensa merkeistä, Jeesus varoitti uskovia juoksemasta sinne ja tänne "voideltujen" perässä
(Kristus tarkoittaa kreikaksi Voideltu).

Hän sanoi, että monia vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja tulee nousemaan, ja nämä eksyttävät monia uskovia ihmeillään ja tunnusteoillaan (Matt.24:3-5, 11, 23-24).

Tulee siis monta väärää profeettaa ja monta väärää voideltua, jotka eksyttävät monta.

Monien uskovien rakkaus Kristukseen eli kuuliaisuus tulee kylmenemään, kun synti leviää kaikkialle.

Monet uskovat tulevat vainojen takia myös luopumaan uskostaan.

Jeesus myös sanoi, että lavea tie vie kadotukseen ja monet sitä kulkevat.

Väärää julistusta seuraavat valheihmeet ja -merkit.

Koska Raamattu puhuu vääristä profeetoista heidän omalla nimellään, meidänkin tulee nimetä heidät, jotta ihmiset osaisivat varoa heitä. Kuuluisimmat ovat mm. Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, Kenneth Copeland, TB. Joshua…..ynm...

Jumalan voima....
Jumalan voimavaikutukset:

Mitkä ovat sitten Jumala voimavaikutukset?

Ovatko ne mitä tahansa ilmiöitä?

Raamattu tulee selittää Raamatulla, joten katsotaan mitä Sana sanoo.

"Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama."
(1Kor.12:4-6)

Näin ollen

a) Pyhä Henki siis jakaa armolahjoja niinkuin itse tahtoo, ja ne ovat kaikki myös Sanasta löydettävissä.

b) Herra Jeesus itse, joka on seurakunnan pää, armoittaa seurakuntavirkoihin eli palvelutehtäviin ihmisiä tahtonsa mukaan. Palvelutehtävät ovat myös Sanasta löydettävissä.

c) Jumala eli Isä vaikuttaa itse uskovissa voimansa kautta eri asioita, jotta Hänen tahtonsa tapahtuisi.


Tutkikaamme nyt voimavaikutuksia Raamatun valossa.

Isä Jumala siis vaikuttaa uskovissa voimansa kautta erilaisia asioita, jotta Hänen tahtonsa tapahtuisi.

Voimavaikutukset eivät siis ole armolahjoja (kuten terveeksitekemistä tai voimallisia tekoja) eivätkä seurakuntavirkoja.

"Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa." (1Piet.4:11)

"Sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa." (Gal.2:8)

"Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa." (Efes.1:17-20)

"Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antasi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys
on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden joka on kaikkea tietoa ylempänä;
että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen." (Efes:3:14-21)

"Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on." (Efes.4:14-16)

Jumala vaikuttaa meissä Kristuksen mielenlaatua, eli kuuliaisuutta ja päivittäistä ristin ottamista.

Liha panee kyllä hanttiin meissä, mutta Henki auttaa meitä heikkouksissamme, jotta lihamme, vanha luontomme, pysyy ristiinnaulittuna.

Meidän tulee vain totella Jumalaa päivittäin. Saamme voimaa päivittäin seurustelemalla Hänen kanssaan
(Filipp.2:5-15, Gal.5:16-25, Room.6, 8:26).

"Hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä." (Koloss.1:11)

"Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa." (2Tim.1:8)

"Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen." (1Piet.1:5)

Jumala on antanut raittiuden hengen meille, mikä tarkoittaa tervettä harkintakykyä (2Tim:1:7).

Meidän tulee kasvaa kaikessa tiedossa ja käsittämisessä erottaaksemme oikean väärästä, aidon väärennöksestä, sielullisen hengellisestä (Filipp.1:9-11, Hebr.4:12, Hebr.5:12-14).

Valitettavaa on, että nykyään lähes kaikki, mitä "Herran nimessä" puhutaan ja tehdään, otetaan heti vastaan kyselemättä.

Sana "koetella kaikkea” tarkoittaa tarkoin tutkia (1Tess.5:20-22, 1Kor.14:29, 1Joh.4:1).

Pyhä Henki on Isän Jumalan henki ja Kristuksen Henki, Jumaluuden kolmas persoona, eikä mikään erillinen jumala tai mystinen voima.

Raamatusta ei löydy Pyhän Hengen palvontaa, vaan Isää rukoillaan ja palvotaan Pyhässä Hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Tämä ei tarkoita jotain hokemista ja loitsuamista, vaan se on asema, kun pysymme Sanassa, me Hänessä ja Hän meissä. Rajallinen järkemme ei voi tätä käsittää, mutta uskon kautta voimme sen ymmärtää.

Karitsaa myös palvotaan (Joh.ilm.5:12-13).

Pyhä Henki ei ole koskaan ristiriidassa Sanan kanssa, koska Hän on sen kirjoituttanut profeettojen ja apostolien kautta.

On helppoa mennä lauman mukana kyselemättä mitään, mutta entä jos laumaa viedään harhaan?!

Meistä on tullut pelkureita, jotka mukavuuden halusta eivät välitä puuttua tilanteisiin, koska ne tuottavat ristiriitaa ja tuskaa.

Tämä on väärin ja meidän tulisi tehdä parannus tästä ennen kuin Herra itse puuttuu asioihin, jolloin seuraukset ovat paljon vakavammat.

Herra antakoon meille rohkeuden, sillä meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henki.

Tutkikaamme siis itseämme Sanan valossa nähdäksemme, onko meillä parantamisen varaa.

Pergamon seurakunta oli kärsinyt vainoissa, mutta Herralla oli silti vakava nuhde heille:

"Minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että he söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla." (Joh.ilm.2:!4-16)

Bileam oli opettanut, miten saadaan Israel lankeamaan:

lähettämällä Mooabilasia naisia viettelemään miehiä ja kumartamaan heidän jumaliaan.

Tämän tähden Herran viha oli syttynyt Israelia kohtaan. Mutta onneksi sieltä löytyi mies nimeltä Piinehas, joka kiivaili Herran pelon puolesta ja pani tuomion täytäntöön leirissä.

Ellei näin olisi tapahtunut, hapatus olisi levinnyt ja vielä enemmän kansaa olisi kaatunut. Tästä hyvästä Herra teki hänen kanssansa liiton. Lue 4Moos.25.

Nikolaiittain-oppi oli ilmeisesti samankaltainen oppi kuin Bileamin.

Jotkut kuitenkin kertovat sen tarkoittavan niitä, jotka hallitsevat seurakuntaa herroina, rautaisella otteella, eivätkä palvelijoina ja esikuvina niinkuin Sana opettaa (1Piet.5:1-4).

Tällaiset eivät hyväksy mitään kysymyksiä, vaan heitä on toteltava sokeasti. Sellainen oli mm. Diotrefes, josta apostoli Johannes varoitti kirjeessään (3Joh.9).

Pergamon seurakunta oli uuden liiton seurakunta, mutta salli keskuudessaan harhaopettajia.

Seurakunnan olisi pitänyt erottaa harhaopettajat seurakunnasta, koska nämä pitivät kiinni vääristä opeista varoituksista huolimatta.

Meidän tulee harjoittaa seurakuntakuria, sillä silloin uskovat varjeltuvat ja jotkut harhaopettajat ja niiden kannattajat voivat siten myös herätä ymmärtämään tilanteen vakavuuden ja tehdä parannusta, kun ovat joutuneet Saatanan haltuun kuritettavaksi eli erotetuiksi seurakunnan yhteydestä (1Kor.5:11-13,1Tim.1:18-20, 2Tim.2:15-26, Tiit.3:10).

Sana opettaa, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu kuin kotijumalan palvelusta (1Sam.15:23).

Kuningas Saul oli hylännyt Herran Sanan halutessaan palvella Jumalaa omalla tavallaan.

Jos siis joku opettaa palvelemaan Jumalaa eri tavalla kuin Sana opettaa, hän ei silloin palvele Raamatun Jumalaa, vaikka käyttäisikin Jeesuksen nimeä ja muuta Raamatun sanastoa tai tekisi jopa ihmeitä.

Lopunajan eksytykset ovat juuri sellaisia.

Siksi monet tulevat eksymään, koska eivät tunne kirjoituksia, eivätkä kykene arvostelemaan ja koettelemaan kaikkea.

Ellemme harjoita seurakuntakuria, niin Herra on sen tekevä, mutta seuraukset ovat silloin todella vakavat.

Mitä pitemmälle kuolio etenee ruumiissa, sen suurempi on poistoleikkaus. Samoin on seurakunnan laita.

"Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikealle tielle. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi." (Sanal.4:10-13)

"Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: Saarnaa Sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti." (2Tim.4:1-5)

Uskon, että vertauksessa kymmenestä neitsyestä tyhmät olivat niitä, jotka eivät suostuneet Herran kuritukseen.

Heillä oli tietoa Sanasta ja Herran paluusta, mutta he eivät olleet kuuliaisia.

He eivät pyrkineet pyhitykseen, eivätkä luopuneet vääryydestä.

Siksi Herra ei tunne heitä omikseen. He eivät tutkineet, mikä on Herran tahto, eivätkä koetelleet itseään, ovatko uskossa ja asuuko Kristus heissä.
He luottivat uskonratkaisuunsa, jonka olivat joskus tehneet.

Olemmeko todella valveilla?

Rakkaat ystäväni, tahdon todella rukoilla meidän kaikkien puolesta, kun Jeesus tulee noutamaan omiaan, olkoon meillä jokaisella öljyä ja rakkaus totuteen.

Olkaa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä.